Beslutsfattning

Beslut om stipendier tas av

 • Statens konstkommissioner
 • Regionala konstkommissioner
 • Biblioteksnämnden för författare och översättare
 • Bildkonstens visningsstipendienämnd

Konstkommissionerna och stipendienämnderna representerar en bred expertis inom konstfältet eftersom deras medlemmar är professionella inom de olika konstarterna och övriga experter. Alla beslut tas utifrån föredragningar. Taikes specialsakkunniga (ämbetsmän) fungerar som föredragare.

Stipendiebesluten grundar sig på en kollegial bedömning som utförs av experter. Medlemmarnas utbyte och regionala omfattning försäkrar att beslutsfattningens mångfald. Konstkommissionerna har en tvåårig mandatperiod och nämnderna en treårig.

Samtliga Taikes stipendier är behovsprövade.

Beslut om statens konstnärsstipendier tas i juni-september. Beslut om övriga stipendier tas i februari-maj.

Senast ändrad: 13.01.2022

Stipendieprocessen

  • Ansökning

   Utlysning på taike.fi, ansökningstid 1 månad

  • Konstnären gör en ansökan
  • Ansökan har inlämnats
  • Konstnären kompletterar ansökan på begäran
  • Beslutsfattande

   Högst 15 veckor

  • Kommissionen läser och bedömer
  • Specialsakkunnig gör beslutsförslag
  • Kommissionen fattar beslut
  • Beslut har fattats
  • Konstnären har 30 dagar på sig att lämna in rättelseyrkan
  • Stipendiets användning

   Taike betalar konstnärsstipendium månatligen, projektstipendium som engångsbelopp

  • Konstnären skapar konst
  • Konstnären kan ansöka om ändring av stipendiets syfte eller avbrott av konstnärsstipendiet
  • Rapportering

   Årsskiftet efter stipendiets användning

  • Konstnären redovisar stipendiets användning
  • Redovisningen är gjord
  • Specialsakkunnig kontrollerar redovisningen

Rättelseyrkan

Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad.

Anvisning om rättelseyrkan skickas till sökanden som bilaga till beslutsbrevet.

Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Vad bygger besluten på

Konstkommissionerna bedömer varje ansökan. Beslutet baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. Besluten påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska täcka hela den ansökta stipendieperioden. I bedömningen av ansökningarna om projektstipendium beaktas dessutom projektets kvalitet och omfång samt hur realistiskt budgeten är upplagd. De mer detaljerade grunderna för jämförelse av ansökningarna anges i utlysningskungörelsen.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Tre- och femåriga konstnärsstipendier beviljas i första hand till meriterade professionella konstnärer. Ett- och halvåriga stipendier beviljas också till unga konstnärer eller konstnärer i början av sin konstnärliga bana.

Konstnärsprofessorsstipendier (fem- eller tioåriga) beviljas till synnerligen meriterade konstnärer. Stipendiemottagare kan använda titeln konstnärsprofessor.

Biblioteksstipendier och bildkonstens visningsstipendier

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare och bildkonstens visningsstipendienämnd bedömer ansökningarna. Beslutet påverkas av sökandes tidigare konstnärliga verksamhet, arbetsplan och övriga beviljade stipendier.

Stipendiet kan beviljas till en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.

Beslutsfattningen påverkas också av regionala och språkliga aspekter. Därtill beaktas jämlik behandling av könen.

Senast ändrad: 21.09.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer