Biblioteksstipendier för författare och översättare

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

12.01.2021 - 01.02.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

Om du ansöker om understöd för ålderstigna författare och översättare eller understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga, se Biblioteksunderstöd för författare och översättare.

För vem

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens stipendier beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens stipendier beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

Vem fattar beslut

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare på föredragning.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2021. Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2021. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

Skönlitteraturens stipendiets belopp är i huvudsak 7 500 - 15 000 euro. För minst fyra månaders arbete beviljas stipendier, innefattande LPA:s försäkringsandel, på följande sätt:

 • för fyra månaders arbete 7 500 euro
 • för sex månaders arbete 11 500 euro
 • för åtta månaders arbete 15 000 euro

Stipendierna för facklitteratur är på 4 000–15 000 euro.

Nämnden kan också utdela mindre stipendier.

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. Bedömningen av ansökningarna påverkas av arbetsplanen och sökandes tidigare meriter inom sitt område. I bedömningen används följande grunder:

Sökandes tidigare meriter

 • Sökande ska ha minst ett publicerat verk eller annan motsvarande dokumenterad merit.
 • För dramatik räknas ett skådespel som publicerat om det har uppförts, om det inte har publicerats i bokform.
 • Enstaka artiklar eller deltagande i en antologi betraktas inte som tillräckligt bevis över tidigare produktion.
 • Sökandes produktion ska vara övertygande och intressant inom sitt område.

Arbetsplanens kvalitet

 • är arbetsplanen tydlig och intressant
 • kreativ idé
 • planeringen av arbetet (arbetets tidtabell)
 • planens genomförbarhet.

Besluten baserar sig på en jämförelse av ansökningarna och en helhetsbedömning som utförs av nämnden. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Stipendierna är behovsprövade.

Vad ska bifogas

 • som obligatorisk bilaga en meritförteckning
 • om din nyaste publikation är en egen utgåva eller publicerad som beställtryck ska du skicka den till Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors
 • högst två övriga bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Specialvillkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Stipendietagaren ska avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden, om det beviljade stipendiet är över sex månad. 
 • Stipendietagaren ska upprätta en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • om sökande inte inom utsatt tid har upprättat en skriftlig redovisning av tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendiet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av april. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer