Extra konstnärspension

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.08.2018 - 01.10.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Ansökningsblankett

Spara blanketten först på din dator och fyll därefter i den. Du kan också beställa blanketten från Centret för konstfrämjandes kundservice. Ansökan görs endast med pappersblankett, ingen elektronisk ansökan. 

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen innan ansökan fylls i.

För vem 

Extra konstnärspension kan beviljas till en konstnär som bor eller har bott permanent i Finland.

Pension kan inte utan särskild orsak beviljas till en person som inte har fyllt 60 år. Som särskild orsak anses permanent arbetsoförmåga som beror på personens hälsotillstånd.  

Beslutets motivering 

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. 

Beviljande av pension grundar sig på övervägande där sökandes konstnärliga verksamhet bedöms och jämförs. För detta ändamål ber Centret för konstfrämjande ett utlåtande om ansökningarna av statens konstkommissioner.

Belopp 

Statens extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för de medel som anslagits för ändamålet i statsbudgeten. År 2018 kunde pensioner beviljas för ett belopp som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner.

Pensionen är skattepliktig inkomst och den beviljas som full pension eller som delpension. År 2018 är den fulla pensionen 1 343,98 euro och delpension hälften, dvs. 671,99 euro.

Om extra konstnärspension beviljas, påverkas pensionsbeloppet av den sökandes pensions- och övriga fasta inkomster, med undantag av folkpension, bekräftade i beskattningen.

Pensionen kan beviljas som full pension om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet för konstnärspension (1 343,98 euro i månaden).

Delpension kan beviljas om de i beskattningen bekräftade pensions- och övriga fasta inkomsterna med undantag av folkpension överstiger beloppet för konstnärspension 1 343,98 euro i månaden, men understiger 2 687,96 euro i månaden.

Pension beviljas inte om sökandes pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension överstiger 2 687,96 euro.

Tidigare beviljad delpension kan höjas till en full pension på ansökan av pensionstagaren om pensionstagarens pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension förblir under 1 343,98 euro i månaden

Beviljande och utbetalning av pension 

Den extra konstnärspensionen beviljas av Centret för konstfrämjande. Pensionen utbetalas från och med början av året för beviljande. Pensionen utbetalas månadsvis vid en tidpunkt som bestäms av Keva. Pensionsansökningarna handläggs en gång om året.

Antalet nya pensioner och höjning av delpensionerna bekräftas årligen i statens budgetproposition.

Specialvillkor

Centret för konstfrämjande kan med sitt beslut beordra att pensionens utbetalning upphör samt att redan utbetald pension indrivs om pensionssökande i sin pensionsansökan har uppgett felaktig eller missvisande information om sådant som på ett väsentligt sätt har påverkat beviljande av pension. 

Vad ska bifogas 

  • Pensionsbeslut och aktuella upplysningar om den månatliga pensionens belopp eller om sökande inte ännu mottar pension, ett pensionsutdrag som uppger ett uppskattat belopp för den kommande pensionen. 
  • Beskattningsbeslut över senast bekräftad beskattning (Obs! Skatteintyg eller skattedeklaration är inte tillräckliga).
  • Även pensionsinkomster som betalas från andra länder än Finland ska uppges.
  • Läkarintyg som berör arbetsoförmåga ifall sökande åberopar arbetsoförmåga (endast sökande under 60 år som åberopar särskilda orsaker). 
  • Övriga nödvändiga dokument, vilka sökande önskar åberopa. Konstnärlig verksamhet kan redogöras med CV. 
  • Det är önskvärt att sökande inom visuell konst till ansökan bifogar 1–5 bilder av sina verk.

OBS! Ansökningar och bilagor returneras inte. Det räcker med kopior av de inbegärda bilagorna, skicka inte med original

Konstnärspension kan inte beviljas ifall 

  • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16. 
  • Ansökan är bristfällig (vederbörande upplysningar har inte inlämnats till Taike oavsett anmodan om komplettering).

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden. 

Ansökan skickas per post eller lämnas in till Taike före ansökningstidens slut.

Beslut om konstnärspensioner grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om konstnärspensioner (194/2016) samt på det tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) och förvaltningslagen (434/2003). 

Information om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer