Extra konstnärspension

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

30.08.2019 - 30.09.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Ansökningsblankett

Spara blanketten först på din dator och fyll därefter i den. Du kan också beställa blanketten från Centret för konstfrämjandes kundservice. Det är endast möjligt att ansöka med pappersblankett som sänds per post eller lämnas in till Centret för konstfrämjandes byrå. Det är inte möjligt att ansöka på e-tjänsten.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen innan ansökan fylls i.

För vem
Beslutets motivering
Belopp
Beviljande och utbetalning av pension 
Specialvillkor
Information om beslut

För vem 

Extra konstnärspension kan beviljas till en konstnär som bor eller har bott permanent i Finland.

Den här utlysningen gäller pensioner som inleds den 1.1.2020.

Pension kan inte utan särskild orsak beviljas till en person som inte har fyllt 60 år. Som särskild orsak anses permanent arbetsoförmåga som beror på personens hälsotillstånd.  

Beslutets motivering 

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. 

Beviljande av pension grundar sig på övervägande där sökandes konstnärliga verksamhet bedöms och jämförs. För detta ändamål ber Centret för konstfrämjande ett utlåtande av statens konstkommissioner.

Vid beviljande av pension beaktas sökandes pensions- och övriga fasta inkomster, med undantag av folkpension, verkställda i beskattningen. Som övriga fasta inkomster beaktas fortlöpande kapitalinkomster.

Belopp 

Statens extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för de medel som anslagits för ändamålet i statsbudgeten. År 2019 kunde pensioner beviljas för ett belopp som motsvarar sammantaget 51 fulla pensioner.

Pensionen är skattepliktig inkomst och den beviljas som full pension eller som delpension. År 2019 är den fulla pensionen 1 363,50 euro och delpension hälften, dvs. 681,75 euro. Pensionens belopp för 2020 fastställs i januari.

Om extra konstnärspension beviljas, påverkas pensionsbeloppet av den sökandes pensions- och övriga fasta inkomster, med undantag av folkpension, enligt den senast verkställda beskattningen.

Pensionen kan beviljas som full pension om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet för konstnärspension.

Delpension kan beviljas om de i beskattningen bekräftade pensions- och andra fasta inkomsterna med undantag av folkpension överstiger beloppet för konstnärspension, men understiger beloppet för konstnärspension multiplicerat med två.

Pension beviljas inte om sökandes pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension överstiger beloppet för konstnärspension multiplicerat med två.

Tidigare beviljad delpension kan höjas till en full pension på ansökan av pensionstagaren om pensionstagarens pensions- och andra fasta inkomster med undantag av folkpension förblir under beloppet för konstnärspension.

Beviljande och utbetalning av pension 

Den extra konstnärspensionen beviljas av Centret för konstfrämjande. Keva betalar pensionen månadsvis från och med början av beviljningsåret. Taike handlägger pensionsansökningarna en gång om året.

Antalet nya pensioner och höjning av delpensionerna bekräftas årligen i statens budgetproposition. Pensionerna beviljas med förutsättningen att riksdagen anvisar anslag för detta ändamål i statsbudgeten 2020.

Specialvillkor

Centret för konstfrämjande kan med sitt beslut beordra att pensionens utbetalning upphör samt att redan utbetald pension indrivs om pensionssökande i sin pensionsansökan har uppgett felaktig eller missvisande information om sådant som på ett väsentligt sätt har påverkat beviljande av pension. 

Vad ska bifogas 

  • Pensionsbeslut och aktuella upplysningar om den månatliga pensionens belopp eller om sökande inte ännu mottar pension, ett pensionsutdrag som uppger ett uppskattat belopp för den kommande pensionen. 
  • Beskattningsbeslut över senast bekräftad beskattning (Obs! Skatteintyg eller skattedeklaration är inte tillräckliga).
  • Även pensionsinkomster som betalas från andra länder än Finland ska uppges.
  • Läkarintyg som berör arbetsoförmåga ifall sökande åberopar arbetsoförmåga (endast sökande under 60 år som åberopar särskilda orsaker). 
  • Övriga nödvändiga dokument, vilka sökande önskar åberopa. Konstnärlig verksamhet kan redogöras med CV. 
  • Det är önskvärt att sökande inom visuell konst till ansökan bifogar 1–5 bilder av sina verk. Bilagornas storlek max. A4.

Ansökan måste vara framme hos Centret för konstfrämjande på sista ansökningsdagen senast kl. 16. Adress: Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Besöksadress: Hagnäskajen 6. Ansökan kan också lämnas in till Taikes regionala byråer under ansökningstiden. 

Ansökan skickas per post eller lämnas in till Taike före ansökningstidens slut.

Beslut om konstnärspensioner grundar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om konstnärspensioner (194/2016) samt på det tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) och förvaltningslagen (434/2003). 

OBS! Ansökningar och bilagor returneras inte. Det räcker med kopior av de inbegärda bilagorna, skicka inte med original

Konstnärspension kan inte beviljas ifall 

  • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16. 
  • Ansökan är bristfällig (vederbörande upplysningar har inte inlämnats till Taike oavsett anmodan om komplettering).
  • Sökande överstiger inkomstgränserna, ytterligare information under punkten Belopp

Information om beslut

Ansökningarna och de sökandes verksamhet bedöms av statens konstkommissioner som är Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av Taikes tjänsteman. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Ytterligare information: tfn. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer