Projektstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 15.11.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som konstnärerna bildar. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Om du ansöker om projektstipendium för ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk ska du välja scenkonst som konstart. Multikonst syftar på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett sätt som avviker från det traditionella – inte på etablerade konstformer som exempelvis musikteater.

För vad

Stipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs inom konstarten under 2019–2020. Projektet ska dock inledas samma år som stipendiet beviljats.

Stipendiet kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • arbete

Observera att projektstipendium inom scenkonst också kan beviljas för främjande av dramatik, för vilket ett separat anslag reserveras. Anslaget är avsett att stödja inhemsk dramatik av god kvalitet och kontinuiteten i författarens konstnärliga arbete. Stipendium beviljas utgående från en ny arbetsplan. Ansökan ska innehålla en ny arbetsplan för det kommande året. I planen ska det framgå om du utför arbetet på egen tid eller inom ramen för ett anställningsförhållande. Tidigare skrivna eller uppförda pjäser ska nämnas i CV:n. Om du vill kan du till ansökan bifoga en pjäs som du har skrivit. Om du har ingått ett beställningsavtal eller föravtal om pjäsen ska du bifoga information om det till ansökan.

Du kan ansöka projektstipendium också för kostnaderna för att framställa fotokonstböcker. Kvalitetsstödet är avsett för att kunna publicera verk där fotografier används som en självständig konst- och kommunikationsform. Det går inte att få kvalitetsstöd för utställningskataloger eller verk där fotografierna bara utgör ett illustrativt element. Bifoga till ansökan en kopia av/ett prov på verket i PDF-format på högst 4MB eller skicka ett modellexemplar av boken per post (se närmare under Vad ska bifogas).

Projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

Konstkommissionerna beviljar inte stipendier under 1 500 euro.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per konstart på den här webbplatsen under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat följande vägledande jämförelsegrunder.

Projektets kvalitet och projektets genomslagskraft

 • Hur tydlig och bärande är projektets konstnärliga idé?
 • Hur intressant är sökande inom sin konstart?
 • Framgår sökandes konstnärliga utgångspunkter i arbetsplanen?
 • Är arbetsplanen övertygande och dess målsättningar (ur ett konstnärligt perspektiv) intressanta och möjliga att uppnå på det sätt som anges?
 • Har projektet lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar projektet till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Hurdana nya idéer och verksamhetssätt erbjuder projektet för konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet inverkan på konstartens utveckling?

Projektets budget

 • Är projektet realistiskt planerat och genomförbart?
 • Är stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står stipendiet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Hur stor är stipendiets andel (%) av den totala budgeten?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiskt är det att hitta andra inkomstkällor (riskhantering)?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera stipendier för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten. 
 • Stipendietagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret eller under året därpå.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi/sv/

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du istället anger en länk till din webbplats.

De som ansöker om kvalitetsstöd för fotokonstböcker ska till sin ansökan bifoga en kopia av/ett prov på verket i PDF-format på högst 4Mb. Alternativt kan sökande skicka ett modellexemplar av verket per post till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001 00531 Helsingfors. Märk kuvertet ”Kvalitetsstöd för fotokonst”. Bilagorna ska skickas senast 30.11.2018. Modellböckerna skickas inte tillbaka till sökande, men de kan avhämtas från Taike efter att besluten fattats.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendium och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Stipendiet kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf, 188,41 kt)

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Statens konstkommissioner fattar beslut om projektstipendierna. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Tfn 0295 330 700

asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer