Projektstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 14.11.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Beslutets motivering
Om ansökan görs av en arbetsgrupp
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Stipendiet kan inte beviljas om
Ansökan per post 
Meddelande om beslut
Information

För vem

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som konstnärerna bildar. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

Obs! Du kan ansöka projektstipendium med bara en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om du ansöker projektstipendium för ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk ska du välja scen-, cirkus- eller danskonst som konstart beroende på projektet. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök stipendiet inom multikonst.

Vem fattar beslut

Statens konstkommissioner som Taikes sakkunnigorgan på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Stipendierna är avsedd för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2020–2021. Projektet ska inledas samma år som stipendiet beviljats.

Stipendiet kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • arbete

Observera att projektstipendium inom scenkonst också kan beviljas för främjande av dramatik, för vilket ett separat anslag reserveras. Anslaget är avsett att stödja inhemsk dramatik av god kvalitet och kontinuiteten i författarens konstnärliga arbete. Stipendium beviljas utgående från en ny arbetsplan. Ansökan ska innehålla en ny arbetsplan för det kommande året. I planen ska det framgå om du utför arbetet på egen tid eller inom ramen för ett anställningsförhållande. Tidigare skrivna eller uppförda pjäser ska nämnas i CV:n. Om du vill kan du till ansökan bifoga en pjäs som du har skrivit. Om du har ingått ett beställningsavtal eller föravtal om pjäsen ska du bifoga information om det till ansökan.

Du kan ansöka projektstipendium också för kostnaderna för att framställa fotokonstböcker. Stödet är avsett för att kunna publicera verk där fotografier används som en självständig konstform. Det går inte att få stipendium för utställningskataloger eller verk där fotografierna bara utgör ett illustrativt element. Bifoga till ansökan en kopia av/ett prov på verket i PDF-format på högst 4MB eller skicka ett modellexemplar av boken per post (se närmare under Vad ska bifogas).

Stipendier beviljas inte:

 • för att avlägga grundexamen,
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt,
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

Konstkommissionerna beviljar inte stipendier under 2 500 euro.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per konstart på den här webbplatsen under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet om projektstipendierna baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade.

1. Sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
 • Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
 • Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?                               

2. Projektets kvalitet och genomslagskraft                                            

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt och internationellt?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?

3. Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
 • Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera stipendier för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten. 
 • Stipendietagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret eller under året därpå.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt. Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Verksamheten inom en sammanslutning som beviljas verksamhetsbidrag får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst. Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, ange tiden som du ansöker för arbetet i månader. Det beräknade stipendiebeloppet är 1 700 euro/månad.
 • Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du istället anger en länk till din webbplats.

De som ansöker om stöd för fotokonstböcker ska till sin ansökan bifoga en kopia av/ett prov på verket i PDF-format på högst 4Mb. Alternativt kan du skicka ett modellexemplar av verket per post till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001 00531 Helsingfors. Märk kuvertet ”Fotokonstbok”. Bilagorna ska skickas senast 2.12.2019. Modellböckerna skickas inte tillbaka till sökande, men de kan avhämtas från Taike efter att besluten fattats.

Stipendiet kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendium och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Stipendiet kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer