Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2018 - 15.11.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

För vad och bidragets belopp

Stipendierna för främjande av kulturell mångfald är avsedda att  

 • ge konstnärer som tillhör olika kulturminoriteter och migranter bättre möjligheter att utöva konstnärlig verksamhet och delta jämbördigt i konstlivet i Finland
 • stödja konst- och kulturprojekt i Finland som främjar kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasism.

Stipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs under 2019–2020. Projektet ska dock inledas samma år som stipendiet beviljats.

Projektstipendiet kan användas till att täcka t.ex. arbets-, material- och produktionskostnader. Konstkommissionen beviljar inte stipendier under 1 500 euro.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsida.

Beslutets motivering

Bidraget baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Kommissionen för mångfald inom konst bedömer alla ansökningar. När ansökningar bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet och genomslagskraft:

 • Hur tydlig och stark är projektets konstnärliga eller övriga idé?
 • Ingår professionella konstnärer i projektet?
 • Är arbetsplanen trolig och är målen i den intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Hur väl främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Har projektarrangörerna tidigare erfarenhet av att främja kulturell mångfald?
 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare insikter i och debatt om kulturell mångfald?
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder projektet?

Projektets ekonomi:

 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och genomförbara?
 • Är det ansökta stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står det ansökta beloppet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är det ansökta stipendiets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Som sökande anges arbetsgruppens kontaktperson och på de övriga medlemmarna i arbetsgruppen namnges.
 • Till ansökan bifogas en kort redogörelse av alla arbetsgruppsmedlemmars konstnärliga eller kulturella verksamhet, som gäller kulturell mångfald.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.

Stipendietagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret eller under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte, om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.

 • Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information https://www.mela.fi/sv/

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendium och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator (pdf, 156,7 kt)

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Statens konstkommission fattar beslut om stipendierna. Alla sökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

Lea Halttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer