Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2019 - 14.11.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad och bidragets belopp
Beslutets motivering
Om ansökan görs av en arbetsgrupp
Specialvillkor
Vad ska bifogas
Stipendiet kan inte beviljas om
Ansökan per post 
Meddelande om beslut
Information

För vem

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

Vem fattar beslut

Kommissionen för mångfald inom konst som Taikes sakkunnigorgan på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Stipendierna för främjande av kulturell mångfald är avsedda att  

 • ge konstnärer som tillhör olika kulturminoriteter och migranter bättre möjligheter att utöva konstnärlig verksamhet och delta jämbördigt i konstlivet i Finland
 • stödja konst- och kulturprojekt i Finland som främjar kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasism.

Stipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs under 2020–2021. Projektet ska inledas samma år som stipendiet beviljats.

Stipendiet kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • publikationskostnader
 • arbete

Konstkommissionen beviljar inte stipendier under 2 500 euro.

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbsida.

Beslutets motivering

Beslutet om projektstipendierna baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade.

1. Sökandes tidigare konstnärliga och övriga meriter 

 • Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
 • Ingår professionella konstnärer i projektet?
 • Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?
 • Har sökande tidigare erfarenhet av att främja kulturell mångfald?                                       

2. Projektets kvalitet och genomslagskraft                                                         

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga och övriga innehåll?
 • Hur främjar projektet kulturell mångfald och antirasism?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om kulturell mångfald?
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt och internationellt?
 • Vilka idéer och metoder erbjuder projektet?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?

3. Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
 • Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Som sökande anges arbetsgruppens kontaktperson och på de övriga medlemmarna i arbetsgruppen namnges.
 • Till ansökan bifogas en kort redogörelse av alla arbetsgruppsmedlemmars konstnärliga verksamhet eller verksamhet, som gäller kulturell mångfald.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Stipendietagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret eller under året därpå. Ett nytt stipendium beviljas inte, om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, ange tiden som du ansöker för arbetet i månader. Det beräknade stipendiebeloppet är 1 700 euro/månad.
 • Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldighet gäller alla medlemmar i arbetsgruppen som arbetar med stipendiet. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats.

Stipendiet kan inte beviljas om

 • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendium och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. Om du har skickat in ansökan per post, postas beslutet till dig.

Information

Lea Halttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi
eller tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer