Mobilitetsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

06.03.2019 - 15.08.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen innan ansökan fylls i.

Ansökningstider

Mobilitetsstipendierna har fortlöpande ansökningstid, det vill säga att du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Men du ska alltid lämna in ansökan före resan.

Ansökningstiden avbryts tre gånger i året, i februari, augusti och november, och ansökningarna som lämnats in fram till dess behandlas då. Under ansökningsomgången som slutar i november går det att ansöka stipendium för resor både under slutet av samma år och under följande år. Under de övriga ansökningsomgångarna ansöks stipendium för resor samma år.

 • Ansökningsomgången som slutar i februari: resor samma år.
 • Ansökningsomgången som slutar i augusti: resor samma år.
 • Ansökningsomgången som slutar i november: resor samma år och i början av följande år.

För vem

Mobilitetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar samt för sakkunniga inom konst. Stipendiet är avsett för privatpersoner, inte för sammanslutningar. Sökande kan även vara en enskild näringsidkare (firma).

Målsättning

Målet med mobilitetsstipendierna är att främja internationell mobilitet och internationellt samarbete bland konstnärer och konstexperter som bor i Finland.

För vad

Mobilitetsstipendierna är avsedda för kostnader för utlandsresor. Resan ska anknyta till ett projekt som är konstnärligt betydelsefullt eller av betydelse för någon konstart, inom vilket den sökande

 • uppträder eller visar sin konst utanför Finland
 • arbetar vid ett konstnärsresidens
 • utvecklar sitt arbete
 • främjar konstartens verksamhetsförutsättningar.

Mobilitetsstipendiet kan täcka sådana kostnader för utlandsresan för vilka det inte finns någon annan finansiering.

Bidragsberättigade kostnader är

 • resebiljetter (med förmånligaste allmänna färdmedel)
 • rimliga logikostnader
 • residenskostnader
 • övriga nödvändiga resekostnader
 • rimliga levnadskostnader (arbete).

De budgeterade utgifterna ska uppgå minst till det ansökta stipendiebeloppet. Du kan räkna in arbete i budgeten.

Det går inte att få mobilitetsstipendium för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • fraktkostnader
 • dagpenning
 • resor inom eller till Finland
 • allmänna kulturresor
 • tävlingsresor
 • studier utomlands som leder till examen.

Ansökan ska innehålla sökandes arbetsplan för den kommande resan och en realistisk kalkyl över resekostnaderna. Därtill ska resans övriga finansiering och eventuella gager uppges i ansökan.

Med en ansökan kan du ansöka stipendium bara för en resa/ett projekt.

Bidragets belopp

Mobilitetsstipendierna som beviljas är i regel på 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 eller 5 000 euro.

Stipendier som beviljas till arbetsgrupper kan vara större. Mobilitetsstipendier under 1 000 euro beviljas vanligtvis inte.

Tidigare bidragsbeslut kan ses på Taikes webbplats under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Vid behov bedömer konstsakkunniga ansökningarna. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat nedanstående vägledande jämförelsegrunder.

Projektets kvalitet och omfattning

 • Hur tydlig och stark är projektets konstnärliga idé?
 • Hur trovärdig är sökande på fältet för sin konstart?
 • Framgår sökandes konstnärliga utgångspunkter i arbetsplanen?
 • Är sökande professionell?
 • Är arbetsplanen övertygande och är målen i den konstnärligt intressanta och möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Är projektet lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt betydande?
 • Uppmuntrar projektet till bredare insikter i eller debatt om konst?
 • Vilka nya idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet/konstnärer/publiken?
 • Har projektet betydelse för konstartens utveckling?

Projektets ekonomi

 • Är projektet och dess budget realistiskt planerade och genomförbara?
 • Är stipendiet nödvändigt för projektet?
 • Har projektet samarbetspartners?
 • Står det ansökta beloppet i proportion till projektets omfattning och tema?
 • Vad är stipendiets andel (%) av projektets budget?
 • Har projektet redan bekräftad finansiering? Om inte, hur realistiska är de övriga inkomstkällorna (riskhantering)?

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Arbetsgruppen avser dem som deltar i resan, inte hela gruppen bakom projektet. Det går inte att ansöka stipendium för någon annan, kontaktpersonen måste alltså vara en av dem som deltar i resan.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Stipendiemottagaren ska använda stipendiet under det år det beviljats eller senast inom året därpå. Nytt bidrag beviljas inte om tidigare bidrag är oanvänt.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning och kalkyl över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.
 • Inbjudan eller bekräftelse från den utländska samarbetsparten eller bekräftelse över antagning till konstnärsresidens utomlands.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två bilagor eller en länk till din hemsida som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande kontrollerar stipendiets användning och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post 

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Beslut om mobilitetsstipendierna fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla sökande får skriftligt meddelande om beslutet cirka två månader efter ansökningstidens slut.

Information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer