Visningsstipendier för bildkonst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2019 - 31.01.2019
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen före ansökan fylls i.

För vem
För vad och hur mycket
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad bör bifogas
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Att söka per post
Meddelande om beslut
Ytterligare information

För vem

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning, vars verk kan visas offentligt. Stipendiet kan erhållas av en konstnär som bor eller har bott permanent i Finland.

För vad och hur mycket

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete under 2019. Stipendiets belopp är ca. 10 400 euro och det beviljas som ett sex månaders arbetsstipendium. Stipendier beviljas inte åt sökande som

 • föregående år har beviljats ett visningsstipendium
 • har statens ettårigt konstnärsstipendium eller annat långvarigt arbetsstipendium för samma år
 • har beviljats statens extra konstnärspension.

Tidigare bidragsbeslut kan ses på Taikes webbplatsen under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Besluten baserar sig på en helhetsbedömning av ansökningarna. Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. Besluten påverkas av sökandens tidigare konstnärliga verksamhet, arbetsplan samt övriga beviljade stipendier.

Den konstnärliga verksamhetens kvalitet och genomslag

 • Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter av arbetsplanen?
 • Är den sökande professionell konstnär?
 • Hur tydlig och bärande är den konstnärliga idén i arbetsplanen?
 • Hurdana konstnärliga utmaningar eller professionell utveckling innebär det konstnärliga arbetet?
 • Har den konstnärliga verksamheten lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare förståelse om konst eller debatt om konst?
 • Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

Härutöver beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag. Även likabehandling och jämställdhet mellan könen beaktas.

Stipendierna är behovsprövade.

Specialvillkor

 • Stipendiet ska användas under beviljningsåret. Stipendieperioden kan inte börja retroaktivt.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Stipendiet innehåller en pensions- och olycksfallsförsäkringsandel enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Stipendiemottagaren bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utbetalats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på adressen www.mela.fi/sv/
 • Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.
 • Taike beviljar inte två eller flera stipendier för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.

Vad bör bifogas

 • obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning
 • 1–5 bilder av nya verk
 • bildförteckning med verkens namn, storlek, teknik och årtal

Spara helst bilderna och bilduppgifterna som en PDF-fil (högst 4Mb). Alternativt kan du spara bilderna som separata PDF-filer. En bilaga kan vara högst 4 Mb. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn.

Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga. Ange istället i din ansökan en länk till din hemsida eller en videotjänst på internet (ett utdrag på högst 3 minuter från ditt verk). Om länken är låst med lösenord, skriv lösenordet tydligt efter länken.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande kontrollerar bidragets användning och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Spara blanketten på din dator

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Visningsstipendienämnden för bildkonst fattar beslut om stipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Kirsi Väkiparta, tfn 0295 330 724, kirsi.vakiparta@taike.fi
eller
tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer