Regionala stipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

12.02.2020 - 12.03.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i nedanstående ansökningsinformation innan ansökan fylls i.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Beslutets motivering
Specialvillkor
Vad bör bifogas
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Meddelande om beslut
Information

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och/eller arbetsgrupper som de bildar med verksamhet inom regionen.

Vem fattar beslut

De regionala konstkommissionerna i egenskap av Taikes sakkunnigorgan på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Du kan ansöka stipendium som antingen arbetsstipendium eller projektstipendium.

Arbetsstipendiet är avsett för sökandes personliga bruk för att trygga arbetsförutsättningarna. Arbetsstipendiet ska användas för en 4–6 månader lång sammanhängande arbetsperiod för professionellt konstnärligt arbete under tiden 1.6-31.12.2020. Arbetsstipendieperioden kan inte börja retroaktivt.

Arbetsstipendiets beräknade belopp är 1900 euro/månad. Stipendiet innehåller en pensions- och olycksfallsförsäkringsandel enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.

Arbetsstipendier beviljas inte åt sökande

 • som samtidigt har statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2020–2021. Projektet ska inledas under det år som stipendiet beviljas. Projektstipendium kan också ansökas av en enskild näringsidkare (firma). 

Projektstipendiet kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • arbete

Du kan bara lämna in en ansökan om projektstipendium. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om du ansöker projektstipendium för ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk ska du välja scen-, cirkus- eller danskonst som konstart beroende på projektet. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök stipendiet inom multikonst. Stipendium kan ansökas också för arbete eller projekt inom barnkultur.

Stipendier beviljas inte:

 • för att avlägga grundexamen,
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt,
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

Konstkommissionerna beviljar inte projektstipendier under 2500 euro.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per konstart på den här webbplatsen under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet om stipendierna baserar sig på kriterierna nedan, samt en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterierna med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade.
 

Arbets- och projektstipendier

Sökandes tidigare konstnärliga meriter   
- Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
- Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
- Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?

Arbetsstipendier

Arbetsplanens kvalitet
- Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
- Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
- Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?

Projektstipendier

Projektets kvalitet och genomslag
- Är projektplanen och målen i den intressanta?
- Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
- Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
- Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
- Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
- Vilka samarbetsparter har projektet?
- Hur realistiska är projektets planerade metoder?

Projektets budget
- Hur realistisk är projektets budget?
- Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
- Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
- Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets bruk och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera stipendier för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten. 
 • Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, ange tiden som du ansöker för arbetet i månader. Det beräknade stipendiebeloppet är 1900 euro/månad.
 • Projektstipendietagaren ska använda stipendiet under beviljningsåret eller under året därpå.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning och beräkning (projektstipendium) över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.
 • Stipendietagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.

Arbetsstipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringsskyldighet gäller också projektstipendietagaren om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid.  Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi

Vad bör bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller sammanfattning av medlemmarnas meritförteckningar.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn. Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden ska härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4Mb). Namn, teknik, storlek och årtal ska framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du istället anger en länk till din webbplats.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiernas användning och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande informeras om beslutet skriftligt senast 31.5.2020. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 


 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer