Coronastipendier till konstnärer

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

30.11.2021 - 21.12.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen och anvisningarna för ansökan omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer för att minska inverkan av covid-19-pandemin. Stipendiet är avsett för den sökandes konstnärliga arbete.

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.

Stipendier beviljas inte åt sökande som

 •  har statens konstnärsstipendium under 2022
 •  har något annat minst ettårigt stipendium under 2022
 •  tidigare har beviljats eller från början av 2022 beviljas extra konstnärspension
 •  studerar på heltid
 •  under stipendiets användningstid har en anställning i huvudsyssla och på heltid (100-procentig)

Stipendiets belopp och villkor

Stipendiebeloppet uppgår till 12 000 euro och det är avsett för sex månaders arbete under tiden 1.4–31.12.2022. Stipendiemånaderna ska användas utan avbrott.

Stipendiet innehåller en pensions- och olycksfallsförsäkringsandel enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.    

För stipendieperioden går det i regel inte att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Stipendiemottagaren ska utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA).

Stipendium beviljat för konstnärlig verksamhet är skattefritt. (Inkomstskattelagen 82 §).

Vem bedömer och fattar beslut

En tvärkonstnärlig expertpanel bestående av medlemmar i Taikes konstkommissioner bedömer ansökningarna. Direktören fattar beslut utifrån en specialsakkunnigs föredragning.

Kriterier för bedömning av ansökningarna och beslutets motivering

Stipendiebesluten baseras på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används två kriterier.

Bedömningskriterier:

1. Sökandes tidigare konstnärliga meriter  

 •  Är sökande yrkeskonstnär?
 •  Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?

2. Arbetsplan

 •  Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
 •  Innehåller arbetsplanen professionell utveckling?
 •  Omfattar arbetsplanen innehåll som är intressanta eller nyskapande från konstartens perspektiv?

I helhetsbedömningen av ansökningarna görs en inbördes jämförelse av dem. I besluten beaktas stipendier beviljade av andra instanser, de sökandes regionala fördelning, språk, konstarternas undergenrer, jämställdhet och likabehandling. Besluten påverkas också av det tillgängliga anslaget. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Specialvillkor

 • Stipendiets användningstid 1.4–31.12.2022 går inte att ändra.
 • Bidragets syfte som sökande uppger i ansökan är offentlig information.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.
 • Stipendier beviljas under förutsättning av riksdagen godkänner den fjärde tilläggsbudgeten för 2021.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig och nödvändiga uppgifter inte har inlämnats inom ansökningstiden. 
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödens användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Anvisningar för sökande

Vad ska bifogas

Konstnärens meritförteckning är obligatorisk bilaga. Sökande inom visuella områden ska dessutom bifoga 1–5 bilder på verk som en pdf-fil (max. 4 Mb). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort. 

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt senast 15.3.2022. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.  

Taikes beslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om stipendiemottagarna. Men du kan förbjuda att uppgifterna om ditt beslut (namn, syfte, beviljat belopp, hemort) publiceras på Taikes webbplats. Om du ger tillstånd att uppgifterna publiceras på webbplatsen och du i ansökan har uppgett ditt konstnärsnamn, publiceras det också tillsammans med ditt officiella namn. 

Ytterligare information

Kundtjänsten tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer