Coronastipendier till konstnärer och professionella inom kultursektorn samt statsunderstöd till enskilda näringsidkare inom branschen

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.03.2021 - 15.04.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

 

För vem

Bidraget är avsett för yrkeskonstnärer och professionella inom kulturbranschen samt enskilda näringsidkare inom konst- och kultursektorn som lider brist på försörjningsmöjligheter på grund av covid-19-pandemin. Bidrag kan också ansökas av sådana yrkesgrupper inom konst och kultur som vanligtvis inte är kunder hos Centret för konstfrämjande.  
 
Du kan ansöka stöd antingen som privatperson eller som firma (enskild näringsidkare). Bidrag kan inte ansökas av övriga företagsformer, föreningar, kommuner, samkommuner, andelslag eller stiftelser. Stipendierna och understöden är behovsprövat bidrag.
 
Bidrag beviljas inte till sökande som
  • samtidigt har statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium på minst fyra månader beviljat av Taike 
  • har beviljats statens extra konstnärspension.

Vem bedömer och fattar beslut

Expertpaneler bestående av medlemmar i Taikes konstkommissioner bedömer ansökningarna. Direktören fattar beslut utifrån en specialsakkunnigs föredragning.

Bidragsbelopp

Bidraget för privatpersoner är på 4 000 euro. Bidraget som beviljas till enskild näringsidkare är 4 000 eller 8 000 euro. Det större bidraget kan beviljas om projektet sysselsätter andra personer utöver sökanden. Bidraget ska användas under tiden 1.6–31.8.2021. 

För vad

Stipendierna för privatpersoner är avsedda för att kortvarigt trygga arbetsförutsättningarna och yrkesutövandet för sökande som på grund av coronapandemin har förlorat arbetstillfällen eller är förhindrade från att utöva sitt yrke. Stipendiet är avsett för den sökandes eget arbete. Sökande kan använda stipendiet t.ex. till konstnärligt arbete, övning eller annat upprätthållande av yrkeskunskapen, att förbereda och genomföra en publikation, planera kommande arbeten, marknadsföring och utveckling av sin produktion. Stipendiet som beviljas till privatpersoner är skattefritt.
 
Stipendiet till privatpersoner är avsett för två månaders arbete under stipendiets användningstid 1.6–31.8.2021. Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden. För stipendieperioder betalas i regel inte arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Stipendiemottagaren ska utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA).
 
Statsunderstödet till enskilda näringsidkare är avsett för firmans utgifter till sökande som är förhindrade att utöva sin näring eller vars verksamhet har försvårats på grund av coronapandemin. Sökande kan använda understödet t.ex. till konstnärligt arbete, övning eller annat upprätthållande av yrkeskunskapen, att förbereda och genomföra en publikation, planera kommande arbeten, marknadsföring och utveckling av sin produktion samt till övriga utgifter som verksamheten orsakar. Understödet som beviljas enskilda näringsidkare är beskattningsbar inkomst. 

Beslutets motivering

Bidragsbesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används tre kriterier. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. 

Bedömningskriterier

1. Sökandes tidigare verksamhet inom konst- eller kulturområdet 
 
- Är sökande professionell? 
- Hurdana är sökandens tidigare resultat/arbeten?
 
2. Plan över stödets användning
 
- Till vilket slags arbete/verksamhet ska bidragets användas?
- Hur hjälper bidraget till att klara sig vidare från situationen?
 
3.  Coronapandemins inverkan på yrkesutövningen 
 
- Hur har coronapandemin inverkat på yrkesutövningen?
- Vilka ekonomiska förluster har coronapandemin orsakat?
 
I helhetsbedömningen av ansökningarna beaktas eventuella bidrag beviljade av andra instanser, tillgängliga anslag, sökandenas regionala fördelning samt jämställdhet och likabehandling (inkl. olika undergenrer och sökandenas modersmål). 

Specialvillkor

  • Bidragets användningstid kan inte ändras.
  • Bidragets syfte som sökande uppger i ansökan är offentlig information.
  • Bidragsmottagaren ska göra en skriftlig redovisning över bidragets användning efter användningsperiodens slut.
 
Bidrag kan inte beviljas om
  • Ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
  • Ansökan är bristfällig och nödvändiga uppgifter har inte inlämnats inom ansökningstiden.  
  • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.
På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödens användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet. 
 
 

Vad ska bifogas

Inga bilagor ska bifogas till ansökan. Sökande inom visuella områden kan dock till sin ansökan bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil (max. 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga. 
Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten (ansökan börjar 29.3.2021)
 
För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort. Enskilda näringsidkare loggar in som privatpersoner.
 
 
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till mitten av juni. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi 
 

Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer