Stipendier och bidrag

Taike delar årligen ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur för ca 40 miljoner euro.

Stipendier

Taike samt 20 konstkommissioner och två stipendienämnder delar ut stipendier till professionella konstnärer. Taike delar årligen ut ca 20 miljoner euro som stöd till konstnärer. Utav det utgör cirka 11 miljoner euro statens konstnärsstipendier.

Stipendierna är avsedda för privatpersoner eller utav dem bestående arbetsgrupper.

Bidrag

Taike delar ut verksamhetsbidrag och specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas årligen till över 150 sammanslutningar för sammantaget över åtta miljoner euro. Specialbidrag delas ut för cirka 2,7 miljoner per år.

Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Senast ändrad: 02.10.2019

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2020 - 31.01.2020
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Om du ansöker om understöd för ålderstigna författare och översättare eller understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga, se Biblioteksunderstöd för författare och översättare.

För vem
Vem fattar beslut
För vad
Belopp
Beslutets motivering
Vad ska bifogas
Specialvillkor
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Att söka per post
Meddelande om beslut

För vem

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens stipendier beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (till exempel scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens stipendier beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

Vem fattar beslut

Biblioteksstipendienämnden för författare och översättare på föredragning.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2020. Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2020. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

Skönlitteraturens stipendiets belopp är i huvudsak 7 500 - 15 000 euro. För minst fyra månaders arbete beviljas stipendier, innefattande LPA:s försäkringsandel, på följande sätt:

 • för fyra månaders arbete 7 500 euro
 • för sex månaders arbete 11 500 euro
 • för åtta månaders arbete 15 000 euro

Stipendierna för facklitteratur är på 4 000–15 000 euro.

Nämnden kan också utdela mindre stipendier.

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. Bedömningen av ansökningarna påverkas av arbetsplanen och sökandes tidigare meriter inom sitt område. I bedömningen används följande grunder:

Sökandes tidigare meriter

 • Sökande ska ha minst ett publicerat verk eller annan motsvarande dokumenterad merit.
 • För dramatik räknas ett skådespel som publicerat om det har uppförts, om det inte har publicerats i bokform.
 • Enstaka artiklar eller deltagande i en antologi betraktas inte som tillräckligt bevis över tidigare produktion.
 • Sökandes produktion ska vara övertygande och intressant inom sitt område.

Arbetsplanens kvalitet

 • är arbetsplanen tydlig och intressant
 • kreativ idé
 • planeringen av arbetet (arbetets tidtabell)
 • planens genomförbarhet.

Besluten baserar sig på en jämförelse av ansökningarna och en helhetsbedömning som utförs av nämnden.

Stipendierna är behovsprövade.

Vad ska bifogas

 • som obligatorisk bilaga en meritförteckning
 • om din nyaste publikation är en egen utgåva eller publicerad som beställtryck ska du skicka den till Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors
 • högst två övriga bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • storleken på en bilaga får inte överskrida 4 Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Specialvillkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Stipendietagaren ska avstå från sin huvudsyssla för en stipendieperiod på minst sex månader.
 • Stipendietagaren ska upprätta en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • om sökande inte inom utsatt tid har upprättat en skriftlig redovisning av tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendiet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Anvisningar till sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande får besked om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

 


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer

E-tjänsten

Stipendier och bidrag

Ansök om stipendier och bidrag i Taikes e-tjänst.

I e-tjänsten kan du

 • fylla i och skicka ansökan
 • komplettera ansökan
 • ta emot beslut
 • ansöka om ändring i beslutet
 • göra redovisning.

Om du ansöker stipendium för dig själv eller din arbetsgrupp, logga in på e-tjänsten med nätbankskoder, mobil id eller chipförsett ID-kort.

Om du ansöker bidrag för din sammanslutning, logga in med  Katso-kod.

Senast ändrad: 30.09.2016