Till stipendiemottagare

Du får ett e-postmeddelande när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera även skräppostkorgen. Det är den sökandes ansvar att följa den e-postadress som hen har angett i sin ansökan.

Utbetalning av stipendiet

Stipendiet betalas automatiskt till det konto du har angivit utan särskild rekvisition. Konstnärsstipendierna betalas månadsvis under de fem första bankdagarna.

Användning av stipendiet

Stipendiet får endast användas till det syfte det har beviljats och till utgifter angivna i ansökan. Utgifterna ska vara nödvändiga och till sin storlek rimliga.

Projektstipendiet anses korrekt använt om projektets godtagbara utgifter motsvarar minst stipendiets belopp. Taike tar i betraktande övriga understöd som beviljats till samma ändamål och projektets intäkter.

Ett personligt eller arbetsgruppens stipendium får inte överföras till ett företags eller sammanslutnings konto.

Taike förutsätter att stipendietagaren i exempelvis inbjudningarna eller programbladen anger att Taike eller kommissionen som tagit beslutet understött arbetet. 

Socialskydd

Du ska teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring åt dig själv (LFÖPL) om stipendiet är avsett för minst fyra månaders arbete. En person över 68 år eller som är pensionerad tecknar inte en försäkring. Försäkringen ska tecknas tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela).

Ytterligare information om stipendiemottagarens pensionsförsäkring fås från LPA.

Om er arbetsgrupp anställer arbetskraft som inte hör till arbetsgruppen, ska förskottsinnehållning och socialskydd betalas från betalda löner och arvoden.

Ändring av användningsändamål eller användningstidpunkt

Stipendiet ska användas under året för beviljning eller senast därpå följande år. Om stipendiets användning förflyttas till året efter beviljningsåret ska du informera kundservicen om detta. Du kan inte få ett nytt stipendium från Taike om det tidigare stipendiet är oanvänt.

Stipendiets användningsändamål kan ändras med en särskild orsak. Anmoda om ändring av användningsändamål i e-tjänsten i god tid så att den kan handläggas innan stipendiets användningstid löper ut.

Redovisning

Stipendier som delas ut av Taike är offentligt stöd och stipendiemottagaren har en lagstadgad skyldighet att redovisa användningen av stipendiet. En redovisning av stipendiets användning ska inlämnas inom utsatt tid. Tidsfristen anges i beslutet.

Upprätta en redovisning av ditt stipendium inom utsatt tid. Avsaknad av redovisning hindrar beviljande av nytt stipendium.

Upprätta redovisningen i e-tjänsten. Om du ansökte om stipendium per post, fyll i redovisningsblanketten som kom med beslutsbrevet och skicka det till Taike.

Från redovisningen ska framgå att

 • Stipendiet har använts i enlighet med ansökan användningsändamål eller arbetsplan
 • Utgifterna i redovisning av projektstipendiet ska motsvara ansökan budget

Vanliga frågor om redovisning

Redovisningsblanketter i pdf-form

Arbetsstipendium

Arbetsstipendierna är konstnärsstipendierna, biblioteksstipendierna, visningsstipendierna och arbetsstipendier beviljade av regionala konstkommissionerna.

Om du har fått ett stipendium för arbete ska du ange

 • Vad du har åstadkommit med stipendiet
 • Hur du har använt stipendiet
 • Hur ditt arbete har framskridit

Projektstipendium

Om du har fått ett projektstipendium

 • Berätta vad du har åstadkommit med det
 • Redogör för projektets totala budget
 • Upprätta en kalkyl över utgifter som betalats med stipendiet
 • Specificera utgifterna enligt användningsändamål, t.ex. ”resekostnader totalt x euro, materialkostnader x euro”.

Om stipendiet är beviljat till en arbetsgrupp

 • Arbetsgruppens kontaktperson är den som stipendiebeslutet hänvisas till
 • Kontaktpersonen ansvarar för att redovisningen inlämnas till Taike inom utsatt tid
 • Redogör för vilken andel av stipendiet du har betalat till arbetsgruppens medlemmar
 • Om du med stipendiet har betalat arvoden till andra än arbetsgruppens medlemmar ska förskottsinnehållning och socialskydd betalas från arvoden

Bifoga inte kvitton eller verifikat utan spara dem minst tre år. Taike kan be om dem.

Ett projektstipendium får inte överföras till ett företags eller sammanslutnings konto. Ett stipendium som överförts till en sammanslutnings konto ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjande.

Återbetalning av stipendiet

Du är tvungen att betala tillbaka stipendiet eller en del av det om

 • stipendiet inte används eller
 • stipendiet inte används inom utsatt tid och det har inte anmodats om uppskov
 • beslutets villkor eller statsunderstödslagen inte har följts.

Du hittar bankuppgifterna som används i samband med återbetalningen i bilagan Stipendiets villkor och begränsningar som kommit med beslutet.

Senast ändrad: 05.02.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer