Tillgänglighetsutlåtande för Centret för konstfrämjandes e-tjänst för statsunderstöd 

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs hur

  • e-tjänsten för statsunderstöd inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
  • vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet
  • hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem.

Undervisnings- och kulturministeriet äger e-tjänsten och Centret för konstfrämjande ansvarar för e-tjänsten för de statsunderstöd som centret administrerar.

Hur har tillgängligheten testats? 

Detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på våra egna observationer och en tredje parts bedömning (2020) av huruvida e-tjänsten uppfyller de krav som anges i lagen. 

Hur tillgänglig är e-tjänsten? 

För närvarande uppfyller e-tjänsten inte de flesta av de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA (WCAG-kriterier 2.1) som krävs enligt lagen. Vi har låtit utföra en extern expertutvärdering av e-tjänsternas tillgänglighet, och därigenom identifierat bristerna i e-tjänstens tillgänglighet. De centrala bristerna beskrivs närmare längre fram i detta utlåtande. 

Närmare uppgifter om e-tjänstens tekniska tillgänglighet 

E-tjänsten är inte ännu tillgänglig till de delar som anges nedan. Vi har för avsikt att rätta till följande kritiska brister inom 2020. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga:

Kriterium 1.1.1 
Det finns inte beskrivande textalternativ för alla bilder och ikonlänkar. Det går inte att läsa felmeddelanden på blanketterna med skärmläsare. 

Kriterium 1.3.1 
Blankettfälten och beskrivningarna av dem överensstämmer inte till alla delar och är inte tillräckligt tydligt kopplade till varandra. 

Kriterium 1.4.11
Färgkontrasterna i tjänsten är inte tillräckligt tydliga i fråga om alla ikoner, inmatningsfält, länkar, kryssrutor och knappar. 

Kriterium 2.1.1 och 2.4.3 
Alla komponenter i blanketterna går inte att fylla i med hjälp av tangentbordet. Man kan till exempel inte bifoga en bilaga med hjälp av tangentbordet. Man tappar fokus i vissa situationer om man navigerar i tjänsten med hjälp av tangent bordet. 

Kriterium 2.5.3 
Namnen på knapparna i e-tjänsten motsvarar inte till alla delar namnen i den visuella presentationen. 

Kriterium 3.1.1 
Språkbytet från finska till svenska fungerar inte till alla delar. Skärmläsaren läser till exempel blankettfältens ledtexter på engelska. 

Kriterium 3.2.2 
På startsidan ändras kontexten när man skrollar i rullgardinsmenyn för byte av ämbetsverk. Skärmläsaren tappar fokus om man bifogar en bilaga i fel format till ansökan. 

Kriterium 3.2.4 
Ansökningsblanketten anger inte konsekvent på vilket ställe man matat in ett felaktigt värde på blanketten. 

Kriterium 3.3.1 
När man läser igenom sina egna uppgifter, anger felmeddelandet inte vilket fält som innehåller en felaktigt ifylld uppgift och hur man kan rätta till den. När man fyller i ansökningsblanketten, får man inget felmeddelande från fältet där man fyllt i en felaktig uppgift. Felen markeras endast med en ikon utan förklarande text. 

Kriterium 3.3.2 
På en del ställen saknar e-tjänsten preciserande förklaringar, etiketter eller anvisningar som skulle göra det lättare att använda tangentbordet eller skärmläsaren. Det saknas till exempel en förklaring på hur man ska fylla i de obligatoriska fälten på sidan där man granskar sina egna uppgifter. 

Kriterium 3.3.3 
Antalet tecken per inmatningsfält för e-tjänsten har begränsats, men när man fyller i blanketten informeras man om att antalet överskridits först när man sparar blanketten. Felmeddelandena i tjänsten är inte heller alltid tillräckligt informativa. På sidan där man kan granska sina egna uppgifter anges inte heller vilka inmatningsfält som är obligatoriska 

Kriterium 4.1.1 
Bifogar man en bilaga i felaktigt format till ansökningsblanketten, anger skärmläsaren att bilagan bifogats till blanketten som en länk, men länken syns inte i gränssnittet. 

Kriterium 4.1.2 
Meddelandena och gränssnittskomponenterna i e-tjänsten är inte till alla delar tillgängliga med skärmläsaren. När man granskar sina egna uppgifter, får skärmläsaren inget meddelande om eventuella fel. Ikonerna med anvisningar för e-tjänsten (pratbubblorna) saknar noggrannare definitioner, vilket gör det svårt för skärmläsaren att identifiera vilken komponent det är fråga om. Webbplatsen för e-tjänsten är inte uppbyggd enligt nuvarande HTML-standard. 

Pdf-filer 
De pdf-filer som skapas och importeras i e-tjänsten är inte till alla delar tillgängliga. 

Vissa innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven 

Alla kritiska brister i e-tjänstens tillgänglighet kommer inte att rättas till. Bristerna gällande hur responsivt e-tjänsten fungerar (kriterierna 1.4.10 och 1.4.4) kommer inte att åtgärdas.

Att göra webbplatsen mer responsiv skulle förutsätta betydande och omfattande strukturella förändringar i e-tjänsten, vilket inte är motiverat med tanke på att tjänstens återstående livscykel är kort. Men kontakta oss gärna, så gör vi vårt bästa för att hitta ett alternativt sätt för dig att ansöka om statsunderstöd från oss, om ovan nämnda eller andra brister i tillgängligheten hindrar dig från att uträtta ärenden via e-tjänsten. 

E-tjänsten publicerades 2015 och tas sannolikt ur bruk 2022. 

Har du noterat några brister i tillgängligheten? 

Om du upptäcker några brister i e-tjänsten som inte angetts i denna beskrivning, får du gärna ge oss respons på det. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. 

Du kan kontakta oss per e-post på adressen asiakaspalvelu (at) taike.fi. 

Tillsyn 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med ministeriets svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsy 

www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefon (växeln) 0295 016 000 

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav

Utlåtandet skapades 15.10.2020. 

Senast ändrad: 14.09.2021