Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Bildkonstens visningsstipendier

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för professionella inom visuella konstarter, mediekonst och formgivning, vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas skriftligt inom april.

För vad

Visningsstipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2023.

För vem

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Vem fattar beslut

Stipendienämnden för bildkonst på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden slutar på den sista ansökningsdagen kl. 16:00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Bildkonstens visningsstipendier är avsedda för skapare av bildkonst (bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare) som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt. 

Vem fattar beslut

Stipendienämnden för bildkonst på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Visningsstipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2023. Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2023.

Stipendier beviljas inte till sökande som

 • har fått ett visningsstipendium föregående år,
 • har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år,
 • har beviljats statens extra konstnärspension.

Stipendiebelopp

Visningsstipendiet beviljas som ett sex månaders arbetsstipendium och det uppgår till 12 000 euro.

Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.    

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. I bedömningen av ansökningarna beaktas arbetsplanen och den sökandes tidigare meriter inom sin konstart. Följande bedömningskriterier används:

Sökandes konstnärliga meriter

 • offentlig visning av sökandes verk
 • den konstnärliga produktionens genomslag och intresse inom genren.

Arbetsplanens kvalitet

 • tydlig och intressant arbetsplan
 • kreativ idé
 • systematiskt arbete (tidtabell)
 • genomförbar arbetsplan.

Besluten baseras på en inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna.

I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.   

Vad ska bifogas

 • Obligatoriska bilagor är meritförteckning och 1–5 bilder av verk.
 • Bifoga bilder till ansökan som en pdf-fil. Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. 
 • Bilagan kan vara högst 4 MB.
 • Du kan i ansökan ange länkar till webbplatser om det handlar om rörlig bild. 

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Specialvillkor

 • Avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.
 • Efter stipendieperiodens slut ska en skriftlig redovisning över stipendiets användning göras.

Stipendium kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • Sökande inte inom utsatt tid har lämnat in en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997), förordningen om nämnden för bildkonststipendier (828/2018), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För att logga in behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.
Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslutet

Beslutet meddelas skriftligt inom april. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ansökan som du skickar till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Personliga uppgifter, exempelvis kontaktinformation samt uppgifter om hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid sekretessbelagda. Arbetsplanerna är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
[email protected]