Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas fram till slutet av augusti.

För vad

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete.

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister.

Vem fattar beslut

Beslut om stipendierna fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem är stipendiet avsett?

Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter samt för konstjournalister. Stipendieperioden börjar 2024. Antalet stipendier som beviljas och deras längd varierar enligt konstart från halvåriga till femåriga. 

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt. 
 
Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Multikonst syftar på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett sätt som avviker från det traditionella – inte på etablerade konstformer som musikteater. 

Konstnärsprofessorsstipendium

För särskilt meriterade konstnärer finns tioåriga konstnärsstipendier som också kan beviljas som femåriga. Stipendiemottagarna har rätt att använda benämningen konstnärsprofessor under stipendieperioden. 

Konstnärsprofessorsstipendier fördelas inom följande konstarter:

 • arkitektur
 • litteratur 
 • musik 
 • scenkonst (danskonst, teaterkonst, cirkuskonst).

Information om hederstitlar

Vem fattar beslut

Beslut om stipendierna fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

För vad kan stipendium beviljas?

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete. Konstnärsstipendium beviljas inte för studier eller slutarbete inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Stipendier beviljas inte åt sökande som 

 • har statens eller annat arbetsstipendium för samma år, 
 • har beviljats statens extra konstnärspension. 

Hur stort är stipendiebeloppet? 

 • Stipendiet kan beviljas för 1/2, 1, 3 eller 5 år. Du kan ansöka om alla längder med samma ansökan. Du kan bara beviljas ett stipendium av den längd som du ansökt om. Arbetsplanen ska täcka hela den ansökta stipendieperioden.  
 • Stipendieperioden inleds vid årets början. En halvårig stipendieperiod kan på begäran inledas också i juli 2024.  
 • Stipendiebeloppet är 2080,42 euro/månad (2023).
 • Stipendiet utbetalas månadsvis. 
 • Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.    

Kriterier för bedömning av ansökan

Kommissionerna bedömer alla ansökningar. Stipendiebesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. Ansökningarnas bedömning påverkas av bland annat sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som ska täcka hela stipendieperioden. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och stipendiekvoterna per konstart. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är sökande professionell? 
 • Har sökande bevis över sin tidigare konstnärliga verksamhet? 
 • Är sökande trovärdig inom sin konstart? 

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
 • Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart? 
 • Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt? 

Vad ska bifogas 

 • Konstnärens meritförteckning är obligatorisk bilaga. 
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. 
 • En bilaga kan vara högst 4 MB. 
 • Bilagorna kan inte skickas via e-post. 

Sökande inom visuella områden ska dessutom bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil (max. 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan. 

Allmänna villkor

 • Stipendiemottagaren ska avstå från avlönat arbete i huvudsyssla under stipendieperioden, om stipendiet är beviljat för minst ett år. Det är tillåtet att ha en avlönad bisyssla på högst 10 timmar i veckan eller med et arbetsavtal på 30 % under stipendieperioden. Mottagare av ett halvårigt stipendium kan ha ett avlönat arbete på heltid under stipendieperioden.  
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats. 
 • Stipendiemottagaren bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter stipendieperiodens början. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på LPA:s webbplats.

Stipendium kan inte beviljas om 

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande. 

På besluten tillämpas lagen (734/1969) och förordningen (845/1969) om statens konstnärsstipendier, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan 

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort. 

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.  

Ytterligare information om konstnärsstipendierna 

Beslut 

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av augusti. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ansökans offentlighet

Ansökan som du skickar till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Personliga uppgifter, exempelvis kontaktinformation samt uppgifter om hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid sekretessbelagda. Arbetsplanerna är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700 
asiakaspalvelu@taike.fi