Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Specialbidrag för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd

Bidragen är avsedda för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd. Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas fram till slutet av juni.

För vad

Bidragen är avsedda för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd.

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden slutar på sista ansökningsdagen kl. 16:00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. 
Bidraget kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden. 
Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i. 

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.  

För vad

Bidragen är avsedda för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd. Sökande ska kontrollera i områdesdefinitionen att de planerade åtgärderna i huvudsak genomförs i ett bidragsberättigat område.

Finlands miljöcentrals klassificering av stads- och landsbygdsområden
 
Områdesdefinitionerna grundar sig på klassificeringen av stad och landsbygd utgående från geografisk information som administreras av Finlands miljöcentral (SYKE). I utgångspunkt ligger områdena långt från stora centrum och områdets bosättningsstruktur är utspridd. 

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning av en specialsakkunnig. 

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda att användas under 2023-2024 för   

 • konst- och kulturprojekt på glest bebodd landsbygd
 • konst- och kulturprojekt som inkluderar på glest bebodd landsbygd delaktighet och deltagande samt beaktar lokala förhållanden och utgångspunkter. 

Projektet ska främst inrikta sig glest bebodd landsbygd och det ska gagna invånare på glest bebodd landsbygd.
 
Bidrag kan beviljas bland annat för

 • sysselsättning av konstnärer
 • miljökonstverk och offentliga konstverk 
 • samhällskonstprojekt   
 • utveckling av konstnärsresidens 
 • utveckling av konst- och kulturevenemang 
 • utveckling av kulturturism och kulturrutter 
 • immateriella kulturarvsobjekt 
 • investeringar och projekt som förbättrar konstens och kulturens tillgänglighet och delaktighet  
 • samarbetsprojekt inom kultur mellan kommuner.

Kommuner vars allmänna klassificering utifrån geografisk information är glest bebodd landsbygd kan ansöka bidrag också för samarbetsprojekt inom kultur mellan kommuner. Samarbetsprojektet kan genomföras tillsammans med en kommun vars allmänna klassificering är annan än glest bebodd landsbygd, men projektets åtgärder ska genomföras i en kommun som är glest bebodd landsbygd. Kommunernas allmänna klassificering utifrån geografisk information kan kontrolleras av Taike eller här:

Det beviljade bidraget är minst 10 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningars stadgeenliga grundläggande verksamhet. Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade.

Bidraget är alltid delfinansiering, det kan alltså inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas. Talkoarbete kan inte användas som projektets egenfinansiering. 

Bakgrunden till specialbidragen för kulturverksamhet på glest bebodd landsbygd (HAMA-områden) är att den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder som koordineras av jord- och skogsbruksministeriet har beslutat finansiera kulturutvecklingsprojekt i HAMA-områden. Läs mer om den parlamentariska HAMA-arbetsgruppens verksamhet här. Taike ansvarar för genomförandet av bidragsansökan.

Beslutets motivering 

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används följande kriterier:

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta? 
 • Vilka idéer och metoder erbjuder projektet för utveckling av kultur i glesbygdsområden? 
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder? 
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden? 

Projektets genomslagskraft

 • Genomförs projekt i eller fokuserar verksamheten på glesbygdsområden?  
 • Inkluderar projektet deltagande av invånare i glesbygdsområden, förstärkning av tjänster och lokala utgångspunkter?
 • Hur främjar projektet kulturell aktivitet i glesbygdsområden? 
 • Vilka bestående effekter eftersträvar projektet? 

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år? 
 • Hur realistisk är projektets budget? 
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning? 
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge? 
 • Vilken övrig finansiering har projektet? 

I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.  

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. 
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning. 

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (kontospecifik resultaträkning och balansräkning) eller om inget bokslut ännu har gjorts, en utredning över sammanslutningens ekonomiska läge fastställd med underskrift och datering av en person som har namnteckningsrätt för sammanslutningen.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb. 

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. 

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering) 
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande. 

 
På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet. 

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering 

Anvisningar för e-tjänsten

Om sökande inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ska sökande kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar för sökande 

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av juni. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökans offentlighet

Ansökan som du skickat till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Sammanslutningars projektplaner är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer eller information om privatpersoner. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Information om bidrag beviljade till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Ytterligare information

erityisasiantuntija Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns@taike.fi, puh. 0295 330 837. 
kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi