Utvärdering av egen verksamhet

Utvärderingsteamet vid Centret för konstfrämjande utvecklar evalueringen av genomslagskraften av Taikes verksamhet.

I slutet av 2014 utfördes det för första gången en enkät åt medlemmarna av konstkommissionerna och nämnderna som kartlade medlemmarnas åsikter om kommissionsarbetet och organisationsförändringen som verkställdes i början av 2013.

Sammantaget 250 kollegiala bedömare deltar i beslutsfattandet inom Taike. Deras expertis utgör en del av utvärderingen. 

Enkäten kommer att utföras regelbundet i slutet av mandatperioderna med målet att utveckla det kollegiala bedömningsarbetet och Taikes verksamhet.

Rapport om enkäten (pdf, på finska).

Utvecklingsförslag av konstkommissionerna och -nämnderna 2014

Utvecklingsförslagen grundar sig på enkäten som riktades åt kommissions- och nämndmedlemmar i november 2014. Följande punkter kom fram:

Allmänna iakttagelser

 • Minska byråkratin och öka transparent beslutsfattning.
 • Förtydliga arbetsfördelningen mellan Taike och undervisnings- och kulturministeriet.
 • Öka Taikes beslutsmakt (konstnärspensioner, kulturevenemang).
 • Precisera och förnya konstrådets roll.
 • Utveckla den elektroniska ansökan och handläggningen av ansökningarna.
 • Gör kommunikationen öppnare och lyft fram konstens betydelse.
 • Bilda nätverk och bevara ett tidsenligt förhållande till verksamhetsområden.
 • Utnyttja kommissionsmedlemmarnas expertis på ett mer omfattande sätt.

Kommissionsarbetet

 • Dryfta längden på mandatperioden.
 • Informera om jäv och övriga ärenden som anknyter till kommissionsarbetet (förfaringssätt, anslag) redan när kandidater ombes.
 • Höj kommissions- och nämndmedlemmarnas arvoden så att de motsvarar arbetsinsatsen.
 • Förbättra medlemmarnas arbetsförhållanden (genomgång av ansökningar, redskap för att bekanta sig med bilagorna etc.).
 • Grunda ett gemensamt organ för kommissionerna.
 • Ge mötestid till framtagningen av kommissionernas riktlinjer.
 • Upprätthåll kontakt till länskonstnärerna.
 • Se till att föredragningslistor och annat mötesmaterial skickas i god tid (ca en vecka före mötet).
 • Förstärk kommissionernas roll som en initiativstagande aktör inom kulturpolitiken.

Växelverkan

 • Skapa ett tydligt och ömsesidigt förhållande mellan konstrådet och kommissionerna.
 • Ordna en årlig förhandlingsdag mellan UKM, Taike och kommissionerna.
 • Skicka en tjänsteman att följa de regionala konstkommissionernas möten en gång om året.

Produktion av information

 • Presentera informationen direkt till kommissionerna.
 • Ta fram internationella jämförelsetal om konststöd och stödsystem samt om den finländska konstens internationella verksamhet.
 • Lyft fram regional information.
 • Ta fram information om stödsystemens helhetssituation och dess effekter.
 • Ge information om finansieringens historia.

Kommunikation

 • Taike borde synas i medier och främja konstnärers ställning.
 • Skapa ett nyhetsbrev riktat till kommissionernas medlemmar.
 • Ta med konstnärernas berättelser som en del av kommunikationen – visa vad som har åstadkommits med stödet.

 

Ytterligare information om utvärderingen: Paula Karhunen, paula.karhunen@taike.fi

Senast ändrad: 21.04.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer