Vanliga frågor

Frågor om ansökning

Frågor om redovisning

Frågor om ansökning

Kan jag söka om finansiering från olika ställen (stiftelser, fonder) till ett och samma projekt?
Jo, det kan du, men ange då i din ansökan från vilka finansiärer du ansöker om medel till samma projekt.

Hur ser en bra budget ut?
En bra budget framställer projekts inkomster och utgifter på ett realistiskt sätt. Ett för stort ansökningsbelopp gör projektet mindre trovärdigt. Det förutsätts också en viss andel av egen finansiering. Om det handlar om ett omfattande projekt, lönar det sig att ansöka om medel från flera olika ställen. Statsunderstödet kan inte täcka verksamhetens eller projektets samtliga kostnader utan särskild anledning. 

Hur ser en bra ansökan ut?
En bra ansökan är koncis och som tydligt återger arbetsplanen eller projektets idé. Budgeten ska vara realistisk och genomförbar. Ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i utlysningsinformationen. En bra ansökan och sammanslutningens tidigare verksamhet övertygar beslutsfattaren.

Hur försäkrar jag mig om att min ansökan är framme i tid?
Den ansökan ska skickas senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Kontrollera sista ansökningsdagen från utlysningskungörelsen på webbsidorna.

Varför tar beslutsfattningen så lång tid?
Största delen av ansökningarna handläggs först i konstkommissionens möte där förtroendevalda behandlar den. Därefter gör Taikes föredragare ett beslutsförslag åt direktören som tar det slutliga beslutet. Årligen tar Taike emot närmare 14 000 ansökningar varav 15 % är ansökningar för bidrag. Besluten kan fattas tidigast i januari efter att statens budgetförslag har godkänts.

Varför fick min sammanslutning inte ett bidrag?
Bedömningen påverkas av andra inkomna ansökningarna till samma utlysning, vilka sedan jämförs med varandra.

I beslutsfattningen beaktas också regionala och språkliga aspekter samt de anslag som finns till förfogande. Taike hör också konstkommissionerna som en del av beslutsfattningen.

Besluten motiveras inte individuellt. Du kan läsa mera på Beslutsfattning > Vad bygger besluten på:

Får jag ett skriftligt svar på min ansökan?
Alla sökande blir skriftligen informerade om beslutet. Om du har lämnat in en ansökan i e-tjänsten kan beslutet ses där. Om du har lämnat in en pappersansökan kommer beslutet per post.

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen?

Finland har förbundit sig till FN:s program för hållbar utveckling. Målet med programmet Agenda 2030 är att värna om miljön, öka social rättvisa och samtidigt förbättra ekonomins hållbarhet. En målbild för Finland 2050 ─ Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling sätter upp målen för programmets nationella genomförande.

Med hållbar utveckling avses strävan efter ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet i verksamheten. Målet är att trygga möjligheterna till goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Det här innebär också att miljön, människan och ekonomin beaktas jämbördigt i beslutsfattandet och verksamheten.

Ekologiskt hållbar utveckling har som mål att säkerställa att jorden bevaras livsduglig också för framtidens generationer. Utgångspunkten är att anpassa människans verksamhet till jordens naturresurser och naturens bärkraft.

Ekonomiskt hållbar utveckling är balanserad ekonomisk tillväxt utan skuldsättning eller överkonsumtion av kapitalreserver, samt verksamhet som tar hänsyn till miljöns bärkraft och kommande generationer. Ekonomin ska byggas på en så ekoeffektiv användning av naturresurser som möjligt och välfärden ska fördelas jämnt.

Socialt hållbar utveckling har som mål att avlägsna ojämlikhet mellan människor och säkra alla en tillräcklig inkomst, ändamålsenlig hälsovård, möjlighet till utbildning samt säkerställa att de grundläggande rättigheterna efterlevs.

Kulturellt hållbar utveckling har som mål att förstärka den kulturella identiteten samt öka kännedomen om och uppskattningen av olika kulturer. Kulturellt hållbar utveckling främjar människors och områdens välfärd samt möjliggör att olika kulturer bevaras och utvecklas. Hållbar kultur har inte stannat upp, utan lever och ändras i växelverkan med människor och omgivningen.

Närmare information: kestavakehitys.fi

Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Jämlikhet och likabehandling innebär att alla människor är likvärdiga. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsidentitet, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller personen. Sexuella och andra trakasserier är också förbjuden diskriminering.

Jämlikhet och likabehandling är grundläggande rättigheter som ska främjas enligt lagstiftningen. Delaktighet och medverkan i kulturverksamhet är ett av undervisnings- och kulturministeriets strategiska kulturpolitiska målområden.

Jämlika möjligheter till deltagande främjas bland annat genom att säkerställa verksamhetens tillgänglighet och ta hänsyn till samhällets mångfald. Allas jämbördiga möjligheter att delta i konst- och kulturlivet samt använda konst- och kulturtjänster säkerställs med konkreta åtgärder, även för skapare av konst och professionella konstnärer.

För att främja jämlikhet och likabehandling är de viktigt att

  • integrera ett jämlikhets- och könsperspektiv i all verksamhet
  • garantera lika möjligheter att delta i beslutsfattande bl.a. genom att olika befolkningsgrupper och kön är balanserat representerade som beslutsfattare
  • identifiera och avlägsna hinder för deltagande (som stereotyper och fördomar) samt
  • reservera tillräckligt resurser för att främja olika delområden av jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

Närmare information:

Frågor om redovisning

Kan jag ändra på bidragets användningsändamål eller användningstidpunkt? 
Ändringar ska anmodas separat i e-tjänsten ska du anmoda om ändringar där.

I din anmodan om ändringar ska du ange:

  • Motiveringar för ändringen
  • En ny plan för användning av stödet eller användningstidpunkt
  • En specificerad budget
  • Om den ansökta förlängningen av bidraget berör dess användningstid, frist för redovisning eller både och

Upprätta din anmodan i god tid så att den kan handläggas innan tiden för användning av bidraget löper ut, senast den 31 oktober under året för bidragets användning.

Kan jag betala skattefria arvoden med ett bidrag som beviljats en förening? 
Du kan inte betala stipendier med ett bidrag. Det ska betalas vederbörliga arbetsgivarkostnader på löner och arvoden.

Kan jag lämna in verksamhets- och revisionsberättelsen i efterskott? 
Bilagor som krävs i samband med redovisningen ska inlämnas inom utsatt tid tillsammans med redovisningen. Vid behov kan du ansöka om förlängning av tidsfristen för inlämning av redovisningen om du inte har bilagorna tillgängliga.

Vad skall jag göra om jag inte har använt bidraget helt och hållet? 
Den del av statsunderstödet som inte använts ska betalas tillbaka till Centret för konstfrämjandes konto. Ett belopp under 100 euro behöver man inte betala tillbaka.

Jag ska göra upphandlingar med ett bidrag som beviljats till en sammanslutning. Ska upphandlingarna konkurrensutsättas? 
Om din sammanslutning i sin verksamhet är skyldig att följa den giltiga upphandlingslagstiftningen (lag om offentlig upphandling 348/2007 6 §) ska den konkurrensutsätta upphandlingar över 60 000 euro.

Senast ändrad: 05.02.2020

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer