Taustakuva

Kymmenedalen och Södra Karelen

© Maarit Maria Kopso
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Stipendier till privatpersoner


Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 08.11.2022

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2022

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2021 - 02.11.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.  

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.

Effektmål

Bidragen främjar

 • konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan
 • deltagande och delaktighet i konst och kultur

Vem fattar beslut

Ansökningarna bedöms av Taikes specialsakkunniga som vid behov hör andra experter. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen stöder 

a) riksomfattande handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet.

b) kulturaktörers projekt som främjar 

 • konstens och kulturens tillgänglighet
 • konstens och kulturens välfärdsinverkan
 • deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Det räknas som en fördel om projektet sysselsätter yrkeskonstnärer, skapar nya typer av verksamhetsmodeller eller grundar sig på ömsesidigt samarbete mellan sammanslutningar. Verksamheten som beviljas bidrag ska syfta till att bli en permanent verksamhetsmodell inom befintligs strukturer.

Bidrag beviljas inte för

 • investeringar
 • apparatanskaffningar
 • förbättring av byggnaders tillgänglighet
 • fritidsverksamhet (t.ex. utflykter, fester).

Bidraget beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars verksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt som genomförs under år 2022. 

De beviljade verksamhetsbidragen är minst 20 000 euro. Bidragsbelopp mindre än detta beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt.  Bidragsbelopp mindre än detta ska sökas och beviljas som specialbidrag för ett eller flera projekt. Beviljade specialbidrag är minst 5 000 euro. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till bidragssökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten eller projektet. Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens eller projektets totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens eller projektets alla kostnader. Verksamhetsbidraget kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader. Om projekt finansierat med specialbidrag är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Närmare information om godkända kostnader finns på Taikes sida Till bidragsmottagare

Tidigare beslut om beviljade bidrag finns under punkten Beviljade stipendier på Taikes webbplats.

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För ansökningarnas bedömning används kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Verksamhetsbidragets bedömningskriterier

Målinriktning och kvalitet hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller utvecklingsplan för de kommande åren?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sitt verksamhetsområde?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Omfattning och genomslagskraft hos den ansökande sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst/kultur?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilket är sökandes och samarbetsparternas engagemang i verksamhet som främjar konstens och kulturens tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. evenemang, kurser, verkstäder, föreställningar, deltagarantal, publikationsverksamhet osv.)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?
 • Är personalen professionell?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Specialbidragets bedömningskriterier

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och metoder erbjuder projektet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sitt verksamhetsområde?
 • Är sammanslutningens personal eller projektets genomförare professionella?
 • Vilken kvalitet har projektets kulturella innehåll?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen korrekt lön eller arvode?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst/kultur?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Vilken typ av sakkunskap om konstens välfärdsinverkan har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet? Vilken sakkunskap om tillgänglighet har sökande och ev. samarbetspart(er)?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningskungörelsen? Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningskungörelsen?

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsbidrag för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Verksamhetsbidrag kan beviljas till sammanslutningar som har varit registrerade i minst tre år och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats verksamhetsbidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Taike förutsätter att sammanslutningar som får verksamhetsbidrag i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna enligt annan lagstiftning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut för föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning) samt verksamhetsplan och budget för följande år.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. 

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan 

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari 2022. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Ytteligare information

Tf. specialsakkunnig Arja-Liisa Räisänen, tfn 0295 330 722, arja-liisa.raisanen@taike.fi
Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019