Taustakuva

Kymmenedalen och Södra Karelen

© Maarit Maria Kopso
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Stipendier till privatpersoner


Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 08.11.2022

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2022

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

03.10.2022 - 01.11.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem 

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.

Vem fattar beslut 

Ansökningarna och sökandenas verksamhet bedöms av panelen för kulturtidskrifter. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Effektmål

Bidragen förstärker

 • kulturell mångfald
 • mångsidig informationsspridning
 • mångfald i samhället.

För vad 

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer som utkommer i Finland och som upprätthåller en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar.

Bidrag kan beviljas till en kulturtidskrift som

 • har en god redaktionell kvalitet
 • utkommer i tryckt-, webb- eller digital version i Finland
 • utkommer minst tre gånger i året (tryckta och digitala tidskrifter)
 • uppdateras fortlöpande (webbtidskrifter)
 • kan prenumereras av alla
 • har utkommit i minst ett år.

Bidraget är avsett att täcka kostnader för kulturtidskriftens utgivning eller för att främja upplagans ökning. Tidskriftens bakgrundsorganisation ska förbinda sig till att ge tidskriften ekonomiskt stöd. Utgivaren ska ha bevis över utgivning av kulturtidskriften i tryckt eller elektronisk form.

Bidrag kan inte beviljas

 • för kulturtidskrift som är kanal för den interna informationen inom en sammanslutning (t.ex. medlemstidningar)
 • för vetenskapsgrenars tidskrifter
 • utgående från jubileumsnummer eller jubileumsår.

Bidragets belopp 

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidraget är alltid delfinansiering, så det kan inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

De beviljade bidragen är minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag). Bidragen är behovsprövade.

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.

Beslutets motivering 

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

1. Tidskriftens målinriktning och kvalitet

 • Hur intressanta är projektplanen och målen i den?
 • Hur väl upprätthåller tidskriften en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar?
 • Hur hög kvalitet har tidskriftens eller webbplatsens layout? Är tidskriftens läsbarhet bra (webb- och digitala tidskrifter)?
 • Hur väl följer tidskriften journalistisk etik och hur väl har sanningshalten i fakta som framförs i den säkerställts?
 • Har tidningen en ansvarig (huvud)redaktör?
 • Hur stora arvoden betalar tidskriften till sina skribenter?
 • Hur utvecklar tidskriften sin tillgänglighet och verksamhet samt sitt innehåll? Är olika kön representerade i tidskriftens redaktion?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?

2. Tidskriftens genomslagskraft

 • Vilken genomslagskraft har tidskriften regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Hur främjar tidskriften bredare förståelse av eller debatt om kultur?
 • Hur förstärker tidskriften kulturell mångfald, minoritetskulturer, mångsidig informationsförmedling eller mångfald i samhället?
 • Hur förbinder sig bakgrundsorganisationen till tidskriftens utgivning och därmed till förstärkning av yttrandefriheten och samhällsdebatten?
 • Vilka samarbetsparter har tidskriften?
 • Hur har webbens möjligheter utnyttjats för att förbättra innehållets hittbarhet (webb- och digitala tidskrifter)? Kan tidskriftens material läsas och delas på webben?

3. Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget? Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidraget ska användas under det år som det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas 

 • Obligatorisk bilaga är kulturtidskriftens senast utgivna nummer (tryckta tidskrifter) som skickas till Taike (PB 1001, 00531 Helsingfors).
 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).
 • Därtill kan du om du vill bifoga två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post och de returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare statsbidrag.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut 

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information 

Specialsakkunnig Ansa Aarnio, tfn 0295 330 701, ansa.aarnio@taike.fi
Kundtjänsten, tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019