Taustakuva

Kymmenedalen och Södra Karelen

© Maarit Maria Kopso
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Stipendier till privatpersoner


Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 08.11.2022

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2022

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Specialbidrag för barnkultur

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

03.10.2022 - 01.11.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.

Du kan ansöka specialbidrag för barnkultur med bara en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök bidrag inom multikonst.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets beloppad

Bidraget är avsett för projekt inom barn- och ungdomskultur under 2023 som sysselsätter konstnärer som skapar barnkultur. Det räknas som en fördel om projektet genomförs i samarbete med ett barnkulturcenter.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten.

Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade.

De beviljade bidragen är minst 5 000 euro. Bidraget utgör alltid en del av projektets helhetsfinansiering, så det kan inte täcka projektets alla kostnader. Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.

Bidrag beviljas inte för kostnader för sammanslutningars stadgeenliga föreställningsverksamhet och inte heller för konstinstitutioners, skolors eller andra sammanslutningars normala verksamhet. Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.  

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen som genomför projektet inom sin konstart/barnkultur?
 • Är sammanslutningens personal och projektets genomförare professionell?
 • Vilken är projektets internationella dimension?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om barnkultur?
 • Vilken typ av sakkunskap om barnkultur eller vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur genomförs tillgänglighet?

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?
 • Vilken övrig finansiering har projektet?

Allmänna villkor

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Bidraget ska användas under det år som det beviljas. Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning) eller om inget bokslut ännu har gjorts, en utredning över sammanslutningens ekonomiska läge fastställd med underskrift och datering av en person som har namnteckningsrätt för sammanslutningen.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB. Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet 

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

Anvisningar för e-tjänsten  

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande  

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Arja-Liisa Räisänen, arja-liisa.raisanen@taike.fi, tfn. 0295 330 722

Kundtjänsten, asiakaspalvelu@taike.fi, tfn. 0295 330 700


Tillbaka

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019