Taustakuva

Kymmenedalen och Södra Karelen

© Maarit Maria Kopso
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Projektstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

03.10.2022 - 08.11.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma).

Du kan ansöka projektstipendium med bara en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. För multikonstnärliga projekt, välj den konstart som projektet bäst passar in i.

Vem fattar beslut

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Stipendierna är avsedda för professionella konstnärers enskilda projekt som genomförs under 2023–2024. Projektet ska inledas under det första året.

En konstnär eller expert inom konst kan få projektstipendium för internationell mobilitet och samarbete

Stipendium kan beviljas bland annat för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • arbete
 • resekostnader.

Stipendium beviljas inte

 • för att avlägga grundexamen
 • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

De beviljade stipendium är minst 2 500 euro.

Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, anges tiden som ansöks för arbetet i månader. För beräkning av arbetets andel kan beloppet 2 000 euro/månad användas.

Tidigare bidragsbeslut kan ses per konstart på den här webbplatsen under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Stipendiebesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används tre kriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade.

1. Sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
 • Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
 • Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?                              

2. Projektets kvalitet och genomslagskraft                                            

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
 • Vilka effekter har projektet regionalt, nationellt och internationellt?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilka samarbetsparter har projektet?
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?

3. Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
 • Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
 • Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Allmänna villkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Stipendiemottagaren ska använda stipendiet under samma år det beviljas eller därpå följande år.
 • Nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendietagaren ska göra en skriftlig redovisning och beräkning över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.
 • Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.
 • Stipendierna beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiaten bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om hen arbetar som stipendiat kontinuerligt i minst 4 månaders tid. Försäkringsskyldigheten gäller också konstnärer som arbetar på stipendium inom en arbetsgrupp. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utbetalats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på adressen www.mela.fi/sv/.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB.

Sökande inom visuella områden ska dessutom bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil till sin ansökan. Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.

Om du ansöker stipendium för att göra en fotobok, bifoga prov på verket i PDF-format. Alternativt kan du skicka ett modellexemplar av verket per post till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. 

Bilagorna kan inte skickas via e-post. 

Stipendiet kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 

Taikes beslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om stipendiemottagarna. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats. Om du ger tillstånd att ditt namn publiceras på webbplatsen och du i ansökan har uppgett ditt konstnärsnamn, publiceras det också tillsammans med ditt officiella namn. 

Ytterligare information

Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Kouvola Senast ändrad: 02.07.2019