Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Stipendier till privatpersoner


Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Ansökningstid: 01.09.2022 - 30.09.2022

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2022

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher vars arbete och försörjning har minskat eller avbrutits på grund av covid-19-pandemin.

Ansökningstid slutade: 17.02.2022

Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2022

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda att förstärka verksamhetsförutsättningarna för konstnärer som har migrantbakgrund eller hör till en kulturell minoritet, samt att främja kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasistisk verksamhet med hjälp av konst.

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Mobilitetsstipendier

Taikes mobilitetsstipendier har sammanslagits med projektstipendierna. Det går att ansöka stipendium för internationalisering och utlandsresor från Taike två gånger i året, på våren inom ansökningsomgången för regionala stipendier (15.2–15.3.2022) och på hösten inom omgången för projektstipendier.

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Festivalbidrag

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.10.2021 - 02.11.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.  

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem 

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag och företag. Också organisationer som drivs av kommuner och stiftelser kan ansöka bidrag. Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.

Du kan ansöka bidrag med bara en ansökan. Välj den konstart som verksamheten huvudsakligen handlar om.

En sammanslutning som får annat verksamhetsbidrag av undervisnings- och kulturministeriet eller Taike kan inte beviljas festivalbidrag, utan sådana ska ansöka bidrag för att arrangera en festival som del av sitt verksamhetsbidrag.

Effektmål

Bidragen främjar

 • förutsättningarna för skapande arbete
 • mångsidiga former av produktion och distribution
 • allmänhetens deltagande och delaktighet i konst och kultur
 • konstens och kulturens regionala tillgänglighet.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidragen är avsedda att stödja arrangerandet av konst- och kulturfestivaler i Finland. Festivalen ska vara etablerad (arrangerad minst tre gånger).

Bidraget beviljas som verksamhetsbidrag för verksamheten eller en del av verksamheten vid sammanslutningen som arrangerar festivalen.

De beviljade bidragen är minst 10 000 euro. Belopp mindre än det ska ansökas som specialbidrag för projekt inom olika konstarter. Se utlysningen av specialbidrag.

Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. Bidraget kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Bidraget får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader.

Verksamhetsbidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Bidrag beviljas inte till nationellt och internationellt betydande och etablerade konst- och kulturfestivaler, som kan ansöka stöd från undervisnings- och kulturministeriet (www.minedu.fi). Bidrag beviljas inte till filmfestivaler, som kan ansöka stöd från Finlands filmstiftelse (https://ses.fi/sv/finlands-filmstiftelse/). 

Närmare information om godkända kostnader finns på Taikes sida Till bidragsmottagare

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.

Beslutets motivering

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används fyra kriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk samt anslaget anvisat till ändamål

Målinriktning och kvalitet hos sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Omfattning och genomslagskraft hos sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt och/eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Grundar sig budgeten på praxis för rättvisa arvoden inom branschen?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt och nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och det ekonomiska läget?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de faktiska godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vid bedömningen och jämförelsen av de sökande används också nyckeltalen som ska fyllas i på ansökningsblanketten. Antalet föreställningar och besökare ska beräknas i enlighet med Finland Festivals rf:s anvisningar.

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen? Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningen?

Specialvillkor

Ekonomi

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. Kommunal eller annan finansiering betraktas som en fördel för sökande.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats bidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Finansieringen av konstnärlig verksamhet (inkomster och utgifter) ska separeras från sammanslutningens övriga verksamhet (t.ex. restaurangverksamhet) och finansieringen av den.
 • Taike beviljar inte två eller flera bidrag för samma ändamål.

Verksamhetens kvalitet

 • Sammanslutningen är etablerad och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Sammanslutningar som arrangerar utställningsverksamhet och får betydande statsunderstöd förutsätts ha avstått från att ta galleriavgifter av konstnärer, eller de ska presentera en acceptabel plan över att avstå från avgifterna.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna utgående från annan lagstiftning.

Statsunderstödsmottagarens skyldigheter

 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.

Vad ska bifogas

Obligatoriska bilagor:

 • sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (verksamhetsberättelse, lång resultaträkning och balansräkning)
 • verksamhetsplan och budget för nästa år
 • sammanslutningens bolagsordning eller stadgar, om sökande är ett företag.   

En bilaga kan vara högst 4 MB. Bilagorna kan inte skickas via e-post.

Bidraget kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut 

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari 2022. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information 

Tf. specialsakkunnig Tiina-Kaisa Haanpää, tfn 0295 330 812, tiina-kaisa.haanpaa@taike.fi 

Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer