Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid: 03.01.2022 - 31.01.2022

Stipendier till privatpersoner


Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid: 03.01.2022 - 31.01.2022

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda att förstärka verksamhetsförutsättningarna för konstnärer som har migrantbakgrund eller hör till en kulturell minoritet, samt att främja kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasistisk verksamhet med hjälp av konst.

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Ansökningstid slutade: 30.09.2021

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer som bor i Finland och arbetsgrupper som de bildar samt för sakkunniga inom konst. Stipendiet är avsett för privatpersoner, inte för sammanslutningar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 10.11.2021

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 31.03.2021

Regionala stipendier

Stipendiet är avsett för professionella konstnärer verksamma i regionen och/eller utav dem bildade arbetsgrupper. Projektstipendium kan även ansökas av enskild näringsidkare (firma).

Ansökningstid slutade: 15.03.2021

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2021 - 15.03.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Bidraget ansöks i e-tjänsten under ansökningstiden.  
Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem är bidraget avsett?  

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  
 
Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga.  

För vad kan bidrag beviljas?  

Bidragen är avsedda att användas under 2021–2022 för   
 • direkta kostnader för konstverk enligt enprocentsprincipen,  
 • utvecklingsprojekt enligt enprocentsprincipen som inleds under beviljningsåret.  
Objekten kan ansluta sig till ny-, renoverings- eller infrastrukturbyggande.  
 
Bidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt projektets kvalitet och omfattning.  
 
Bidrag kan beviljas bland annat för  
 • konstnärsarvoden  
 • sakkunnigarvoden  
 • materialkostnader  
 • grundläggningskostnader  
 • belysningskostnader  
 • tävlingsutgifter och planeringskostnader  
 • utarbetande och genomförande av program för offentlig konst eller konstplaner för byggprojekt  
 • kostnader för service, reparation och underhåll av konstverk enligt enprocentsprincipen  
 • kostnader för utvecklingsprojekt.  
Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag).  

Hur stor är bidraget?  

Bidraget kan täcka högst 50 procent av projektets godkända kostnader som utgörs av direkta kostnader i anslutning till konstverk eller kostnader för utvecklingsprojekt.  
 
Taike beviljar inte bidrag under 15 000 euro.   
 
OBS! Om projektet är vinstbringande, kan bidraget eller en del av det återkrävas.  
 
Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.  

Kriterier för bedömning av ansökan  

Beslutet om bidragen baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor.   

Projektets kvalitet

 • Är projektplanen av god kvalitet och målen i den intressanta?  
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?  
 • Vilken kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?  
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?  
 • Betalar sammanslutningen gängse lön eller arvode? Ingår det tillräcklig sakkunskap om konst i projektet?  
 • I vilken grad har sökande förbundit sig till verksamhet enligt enprocentsprincipen?  
 • Hur tar projektet hänsyn till målen för hållbar utveckling?  
 • Hur inverkar utvecklingsprojektets mål på att verksamhet enligt enprocentsprincipen förstärks?  

Projektets genomslagskraft

 • Vilken är projektets omfattning regionalt, nationellt eller internationellt?  
 • Vilka samhälleliga effekter producerar projektet?  
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?  
 • Vilka samarbetsparter har projektet?  
 • Hur genomförs tillgänglighet?  

Projektets budget

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?  
 • Hur realistisk är projektets budget?  
 • Står det ansökta bidragsbeloppet i proportion till projektets omfattning?  
 • Vilket är bidragsbehovet i proportion till sammanslutningens ekonomiska läge?  
 • Vilken övrig finansiering har projektet?  
Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning och tillgängliga anslag samt jämställdhet och likabehandling. Bidragen är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls. 
 
Ansökningarna bedöms av en expertgrupp bestående av medlemmar från statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna. Besluten fattas av Centret för konstfrämjandes direktör på föredragning. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

Specialvillkor  

 • Taike beviljar inte två eller flera specialbidrag för samma ändamål.  
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.  
 • Bidragsmottagaren ska använda bidraget under samma år det beviljas eller senast under följande år.  
 • Nytt bidrag beviljas inte om bidrag beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.  
 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.  

Vad ska bifogas  

Obligatorisk bilaga är sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut från föregående räkenskapsperiod (resultaträkning och balansräkning).  
 
Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb. Bilagorna kan inte skickas via e-post.   

Bidrag kan inte beviljas om  

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.00.  
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering)  
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Centret för konstfrämjande.  
På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.  

Behandling av ansökningarna och meddelande om beslutet  

Under ansökningsomgången 2021 pilottestas en förhandlingsmetod där ansökningarna behandlas i två steg. Vissa ansökningar väljs utifrån bedömningskriterierna i utlysningen till fortsatt behandling, där det förs specificerande diskussioner om projekten med sökande. Beslut om beviljande av bidrag fattas efter det andra behandlingssteget. Alla sökande får i samband med beslutet skriftlig respons på sin ansökan.  
 
Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av juni. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.  
 

Utlysningskungörelse har uppdaterats 20.5.

 

Ansökan  

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering  
 
 
Om sökande inte har möjlighet att använda e-tjänsten, ska sökande kontakta Taikes kundtjänst.  
 

Ytterligare information  

tfn 0295 330 700,  
asiakaspalvelu@taike.fi  

Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer