Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Extra konstnärspension

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.09.2022 - 30.09.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Centret för konstfrämjande (Taike) förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem 

Extra konstnärspension kan beviljas till yrkeskonstnärer som bor eller har bott permanent i Finland.

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.

Pensionen som ansöks nu börjar 1.1.2023. Pension kan inte utan särskilt skäl beviljas en person som inte har fyllt 60 år senast 31.12.2022. Särskilt skäl är bestående arbetsoförmåga beroende på hälsotillstånd.

Vem fattar beslut

Ansökningarna och de sökandes konstnärliga verksamhet bedöms av statens konstkommissioner i egenskap av Taikes sakkunnigorgan. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

Beslutets motivering 

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Det finns ingen subjektiv rätt till pensionen; den är behovsprövad och vid beviljandet bedöms och jämförs de sökandes konstnärliga verksamhet. Därtill beaktas antalet ansökningar inom olika konstarter samt den begränsade mängden pensioner som kan fördelas.

Pensionens beviljande påverkas av sökandens pension och andra regelbundna inkomster, med undantag av folkpension, fastställda i beskattningen. Kapitalinkomster räknas som regelbundna inkomster om de är av en regelbunden art.

Pensionens beviljande påverkas av sökandens pensions- och andra regelbundna löne- och kapitalinkomster, med undantag av folkpension, fastställda i beskattningen. 

Pensionsbelopp 

Statens extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för anslaget anvisat för ändamålet i statsbudgeten. År 2022 kunde en mängd pensioner beviljas som motsvarade 51 fulla pensioner.

Pensionen är beskattningsbar inkomst och den beviljas som full pension eller delpension. År 2022 är full pension 1 419,41 euro i månaden och delpension hälften av det, alltså 709,70 euro. Stipendiebeloppet för 2023 fastställs i januari.

Om pension beviljas, kan den beviljas som full pension om sökandens pension och andra regelbundna inkomster, med undantag av folkpension, fastställda i beskattningen är mindre än konstnärspensionens månatliga belopp (1 419,41 euro 2022).

Pensionen kan beviljas som delpension om sökandens pension och andra regelbundna inkomster, med undantag av folkpension, fastställda i beskattningen överskrider konstnärspensionens belopp, men är mindre är konstnärspensions belopp multiplicerat med två (2 838,82 euro 2022).

Pension beviljas inte om sökandens pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, överstiger konstnärspensionens belopp multiplicerat med två (2 838,82 euro år 2022).

Tidigare beviljad delpension kan höjas till full pension på ansökan av pensionsmottagaren om dennas tidigare beviljade delpension samt pensions- och andra regelbundna inkomster, med undantag av folkpension, är mindre än konstnärspensionens belopp (1 419,41 euro 2022).

Beviljande och utbetalning av pension 

Taike beviljar extra konstnärspension. Keva betalar pensionen månatligen från början av beviljningsåret. Taike behandlar pensionsansökningar en gång om året.

Antalet nya pensioner och förhöjda delpensioner fastställs årligen i statsbudgeten. Pensionerna beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2023.

Specialvillkor 

Taike kan besluta att utbetalningen av pension ska upphöra samt att redan utbetald pension ska återbetalas, om pensionssökande i sin ansökan har gett falsk eller vilseledande information om sådant som väsentligt har påverkat beviljandet av pension.

Vad ska bifogas 

Bifoga kopior av de nödvändiga dokumenten, skicka inte in original. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. En bilaga kan vara högst 4 MB.

Bilagor som är obligatoriska för alla:

 • Pensionsbeslut eller intyg över det nuvarande pensionsbeloppet
  • Om du är pensionerad, bifoga aktuell information om ditt månatliga pensionsbelopp.
  • Om du inte ännu får pension, bifoga ditt aktuella arbetspensionsutdrag med en uppskattning av pensionens storlek.
  • Information om nuvarande eller kommande pensionsinkomst är obligatorisk och om den saknas kan ansökan inte behandlas.

Skicka dessa bilagor endast om ifrågavarande punkt gäller dig:

 • Beslut eller utredning över pensionsinkomster från utlandet.
 • Om du är under 60 år och ansöker pension på grund av bestående arbetsoförmåga, ska du bifoga läkares B-utlåtande över ditt hälsotillstånd till din ansökan.
 • Taike begär ditt beskattningsbeslut, som behövs för ansökans behandling, direkt av Skatteförvaltningen, om du har gett ditt samtycke till det på ansökningsblanketten.

Bilagor som anknyter till konstnärligt arbete:

 • Meritförteckning
 • Sökande inom visuella konstarter, formgivning och arkitektur bifogar 1–5 bilder av sina verk. Uppge också verkens uppgifter. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan.

Konstnärspension kan inte beviljas om 

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).

Besluten om konstnärspension baserar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner (207/2016) och på dem tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) samt förvaltningslagen (434/2003).

Ansökan 

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten 

Ansökningsblanketten finns tillgänglig i e-tjänsten när ansökningstiden börjar 1.9.

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort. 

Information om konstnärspension

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Som bilaga till beslutsbrevet får alla sökande uppgifter om mottagarna av ett positivt beslut. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Om du ansöker konstnärspension på pappersblankett, får du beslutet med bilagor enligt postens distributionstidtabell, när besluten har fattats.

Taikes beslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om mottagarna av konstnärspension. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats. Om du ger tillstånd att ditt namn publiceras på webbplatsen och du i ansökan har uppgett ditt konstnärsnamn, publiceras det också tillsammans med ditt officiella namn. 

Ytterligare information

Kundtjänsten tfn 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi
Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre -projekt

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun.

Ansökningstid: 15.08.2022 - 15.09.2022

Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.

Ansökningstid slutade: 08.06.2022

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan och deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer