Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Visningsstipendier för bildkonst

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt.

Ansökningstid: 03.01.2022 - 31.01.2022

Mobilitetsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.09.2021 - 10.11.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformationen före ansökan fylls i.

Ansökningstider

Under den tredje ansökningsomgången 2021 kan stipendium ansökas för resor som genomförs från och med 1 september 2021. Resan kan genomföras under 2021 och den förstä halven av 2022. Ansökan måste alltid lämnas in före resan.

Ansökningstiden upphör tre gånger i året varefter ansökningarna som kommit fram till dess behandlas. Besluten om årets tredje ansökningsomgång kommer senast i slutet av december.

För vem

Mobilitetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer som bor i Finland och arbetsgrupper som de bildar samt för sakkunniga inom konst. Stipendiet är avsett för privatpersoner, inte för sammanslutningar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma).

Målsättning

Målet med mobilitetsstipendierna är att främja internationell mobilitet och internationellt samarbete bland konstnärer och konstexperter som bor i Finland.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökande utförs av tjänstemän. Vid behov hörs sakkunniga inom olika konstarter. Centret för konstfrämjandes direktör fattar beslut om mobilitetsstipendier utgående från föredragning av sakkunnig.

För vad

Mobilitetsstipendierna är avsedda för kostnader för utlandsresor. Resan ska anknyta till ett projekt som är konstnärligt betydelsefullt eller av betydelse för någon konstart, inom vilket den sökande antingen

 • uppträder eller visar sin konst utanför Finland
 • arbetar vid ett konstnärsresidens
 • utvecklar sitt arbete
 • främjar konstartens verksamhetsförutsättningar.

Mobilitetsstipendiet kan användas att täcka sådana kostnader för utlandsresan som inte finansieras på något annat sätt. Om resan som stipendiet är avsett för ställs in på grund av undantagsläget som coronaviruset orsakar efter att stipendiet beviljats, ska sökande kontakta Taike. Stipendiet kan i så fall användas för att på annat sätt främja internationaliseringen av den egna konstnärliga verksamheten. 

Bidragsberättigade kostnader är

 • resebiljetter (med förmånligaste allmänna färdmedel)
 • rimliga logikostnader
 • residenskostnader
 • övriga nödvändiga resekostnader
 • rimliga levnadskostnader (arbete).

De budgeterade utgifterna ska uppgå minst till det ansökta stipendiebeloppet. Du kan räkna in arbete i budgeten om du inte har något annat arbetsstipendium eller konstnärspension under resan. Rimliga levnadskostnader betyder i regel arbetskostnader på högst 1 000 euro.

Det går inte att få mobilitetsstipendium för

 • materialkostnader
 • produktionskostnader
 • fraktkostnader
 • dagpenning
 • resor inom eller till Finland
 • allmänna kulturresor
 • tävlingsresor
 • studier utomlands som leder till examen.

Ansökan ska innehålla sökandes arbetsplan för den kommande resan och en realistisk kalkyl över resekostnaderna. Därtill ska resans övriga finansiering och eventuella gager uppges i ansökan.

Med en ansökan kan du ansöka stipendium bara för en resa/ett projekt.

Bidragets belopp

Mobilitetsstipendierna som beviljas är i regel på 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 eller 5 000 euro.

Stipendier som beviljas till arbetsgrupper kan vara större. Mobilitetsstipendier under 1 000 euro beviljas vanligtvis inte.

Tidigare bidragsbeslut kan ses på Taikes webbplats under punkten Beviljade stipendier.

Beslutets motivering

Beslutet om stipendierna baserar sig på en jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används tre bedömningskriterier med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade.

1. Sökandes tidigare konstnärliga meriter

• Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?

• Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?

• Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?                             

2. Projektets kvalitet och genomslagskraft                                                         

• Är projektplanen och målen i den intressanta?

• Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?

• Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?

• Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?

• Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?

• Vilka samarbetsparter har projektet?

• Hur realistiska är projektets planerade metoder?

3. Projektets budget

• Hur realistisk är projektets budget?

• Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?

• Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?

• Vilken övrig finansiering har projektet? Har projektet redan bekräftad övrig finansiering?

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Arbetsgruppen avser dem som deltar i resan, inte hela gruppen bakom projektet. Det går inte att ansöka stipendium för någon annan, kontaktpersonen måste alltså vara en av dem som deltar i resan.

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd för samma ändamål.
 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten.
 • Stipendiemottagaren ska använda stipendiet under det år det beviljats eller senast inom året därpå. Nytt bidrag beviljas inte om tidigare bidrag är oanvänt.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning och kalkyl över stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.
 • Bidragen beviljas förutsatt att riksdagen årligen i statsbudgeten anvisar anslag för ändamålet.

Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett konto som tillhör ett företag, en sammanslutning eller en person utanför arbetsgruppen.

Vad ska bifogas

 • Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.
 • Inbjudan eller bekräftelse från den utländska samarbetsparten eller bekräftelse över antagning till konstnärsresidens utomlands.
 • Därtill kan du vid behov bifoga högst två bilagor eller en länk till din hemsida som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Stipendiet kan inte beviljas om

 • Ansökan har anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan ska vara framme hos Taike före resans början.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendium och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Besluten om årets tredje ansökningsomgång kommer senast i slutet av december. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

 

 


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan och deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer