Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Visningsstipendier för bildkonst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

03.01.2022 - 31.01.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Bildkonstens visningsstipendier är avsedd för bildkonstnärer, fotokonstnärer, seriekonstnärer, illustratörer, mediekonstnärer och formgivare, som bor eller har bott permanent i Finland och vars verk kan visas offentligt. 

Vem fattar beslut

Visningsstipendienämnden för bildkonst på föredragning.

För vad

Visningsstipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2022. Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2022.
Stipendier beviljas inte till sökande som
har fått ett visningsstipendium föregående år,
har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år,
har beviljats statens extra konstnärspension.

Stipendiebelopp

Visningsstipendiet beviljas som ett sex månaders arbetsstipendium och det uppgår till 12 000 euro. Stipendiet innehåller en lagstadgad försäkringsandel. 

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. I bedömningen av ansökningarna beaktas arbetsplanen och den sökandes tidigare meriter inom sin konstart. Följande bedömningskriterier används:

Sökandes konstnärliga meriter

Offentlig visning av sökandes verk
Den konstnärliga produktionens genomslag och intresse inom genren

Arbetsplanens kvalitet

Tydlig och intressant arbetsplan
Kreativ idé
Systematiskt arbete (tidtabell)
Genomförbar arbetsplan
Besluten baseras på en inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna.
I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.
Stipendierna är behovsprövade.

Vad ska bifogas

Obligatoriska bilagor är meritförteckning och minst en bild av ett nytt verk.
Det rekommenderas att verkbilderna (max. 5) bifogas till ansökan som en pdf-fil. Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. 
Bilagan kan vara högst 4Mb.
Du kan i ansökan ange länkar till webbplatser om det handlar om rörlig bild.
Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Specialvillkor

Avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.
Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensions- och olycksfallsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.    
Efter stipendieperiodens slut ska en skriftlig redovisning över stipendiets användning göras.

Stipendium kan inte beviljas om

ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
sökande inte inom utsatt tid har lämnat in en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.
På besluten tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997), förordningen om nämnden för bildkonststipendier (828/2018), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar stipendiets användning.

Ansökan

För att logga in behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.
Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.
 

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt inom april. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan. 
Taikes beslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om stipendiemottagarna. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats. Om du ger tillstånd att ditt namn publiceras på webbplatsen och du i ansökan har uppgett ditt konstnärsnamn, publiceras det också tillsammans med ditt officiella namn. 

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre -projekt

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun.

Ansökningstid: 15.08.2022 - 15.09.2022

Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.  Observera att oregistrerade sammanslutningar och firmor inte kan få bidrag.

Ansökningstid slutade: 08.06.2022

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan och deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer