Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Ansökningstid: 01.09.2022 - 30.09.2022

Coronastipendier till konstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

04.02.2022 - 17.02.2022
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen och anvisningarna för ansökan omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

För vem

Arbetsstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer samt professionella inom kultur och kreativa branscher vars arbete och försörjning har minskat eller avbrutits på grund av covid-19-pandemin.

Stipendiet är avsett för den sökandes eget arbete eller för att på nytt starta skapande arbete eller verksamhet i ett läge där sökande har förlorat arbetstillfällen eller varit förhindrad från att utöva sitt yrke. Stipendiet beviljas för levnadskostnader och det kan användas t.ex. till att upprätthålla de egna yrkesfärdigheterna, planera verksamhet, repetera, utöva konstnärligt eller kreativt arbete eller till verksamhet som stöder det.

Stipendier beviljas inte åt sökande som

 •  har statens konstnärsstipendium under 2022
 •  har något annat minst ettårigt stipendium under 2022
 •  tidigare har beviljats eller från början av 2022 beviljas extra konstnärspension
 •  under ansökningstiden har ett heltidsarbete (100 %) med månadslön i huvudsyssla
 •  under ansökningstiden studerar på heltid och är berättigad till studiestöd.

Om du är företagare, lämna in bara en ansökan antingen som privatperson (denna ansökan) eller som företagare (Taikes coronabidrag till enskilda näringsidkare och ensamföretagare).

Stipendiets belopp och villkor

Stipendiebeloppet är 4 000–6 000 euro. Beloppet fastställs under behandlingen beroende på mängden ansökningar. Alla stipendiemottagare får samma belopp. Stipendiets användningstid är 1.4–30.6.2022.

Stipendiemottagaren kan själv välja arbetsmånaderna under stipendiets användningstid.

Lönearbete på deltid och tillfälliga uppdrag är tillåtna under stipendieperioden. För stipendieperioden går det i regel inte att få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Stipendiemottagaren ska utreda detta med förmånens betalare (arbetslöshetskassan eller FPA).

Stipendium beviljat för konstnärlig verksamhet är skattefritt i enlighet med 82 § i inkomstskattelagen.

Vem bedömer och fattar beslut

Taikes sakkunniga bedömer ansökningarna. Direktören fattar beslut utifrån en specialsakkunnigs föredragning.

Kriterier för bedömning av ansökningarna och beslutets motivering

Stipendiebesluten baseras på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används två kriterier.

Bedömningskriterier:

1. Sökandes professionella verksamhet

 •  Sökandes beskrivning av sin tidigare verksamhet inom konst-, kultur- eller kreativa branscher.

2. Minskad arbetsmängd och minskade inkomster på grund av coronapandemin under perioden 1.12.2021–28.2.2022

 •  Sökandes utredning.

Båda bedömningskriterierna måste uppfyllas för att stipendium ska kunna beviljas. I helhetsbedömningen av ansökningarna görs en inbördes jämförelse av dem. I besluten beaktas tidigare beviljade coronastipendier, eventuella bidrag beviljade av andra instanser, sökandenas regionala fördelning, olika yrkesgrupper inom konst och kreativa branscher samt jämställdhet och likabehandling. Besluten påverkas också av det tillgängliga anslaget. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Specialvillkor

 • Ansökan kan inte kompletteras efter ansökningstidens slut.
 • Stipendiets användningstid är 1.4–30.6.2022 och den kan inte ändras.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.
 • Stipendier beviljas förutsatt att riksdagen godkänner den första tilläggsbudgeten för 2022 och anvisar det anslag för ändamålet som regeringen föreslagit.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • Ansökan är bristfällig och nödvändiga uppgifter inte har inlämnats inom ansökningstiden. 
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödens användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Anvisningar för sökande

Vad ska bifogas

Du behöver inte skicka några bilagor med ansökan. Om du vill kan du ändå bifoga din meritförteckning till ansökan.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet.

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort. 

Anvisningar för e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt senast 8.4.2022. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har angett i ansökan.  

Taikes beslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om stipendiemottagarna. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 
Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet

Bidragen främjar kulturell välfärd och delaktighet i konst och kultur nationellt.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Bidragen inriktas på kulturverksamhet i glesbygdsområden. Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, exempelvis kommuner, stiftelser, föreningar, andelslag och företag.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 03.10.2022 - 01.11.2022

Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre -projekt

Bidrag kan ansökas av kommuner och samkommuner samt därtill av allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) ifall det planerade projektet genomförs tillsammans med en kommun.

Ansökningstid slutade: 15.09.2022

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2022

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer