Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Att söka nu


Regionala stipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

15.02.2021 - 15.03.2021
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem är stipendiet avsett? 

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och/eller arbetsgrupper som de bildar med verksamhet inom regionen.  

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.

För vad kan stipendium beviljas? 

Du kan ansöka stipendium som antingen arbetsstipendium eller projektstipendium.

Arbetsstipendium  

Arbetsstipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete. Stipendiet kan användas för fortlöpande arbete i 4–6 månader under perioden 1.6–31.12.2021. Arbetsstipendieperioden kan inte börja retroaktivt.  
 
Arbetsstipendiets belopp är 1 900 euro/månad. Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.   
 
Arbetsstipendium beviljas inte till sökande som  
 • samtidigt har statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium  
 • har beviljats statens extra konstnärspension.  
 Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.  

Projektstipendium  

Projektstipendiet är avsett för yrkeskonstnärers enstaka projekt som genomförs under 2021–2022. Projektet ska inledas under samma kalenderår som stipendiet har beviljats. Projektstipendium kan också ansökas av en enskild näringsidkare (firma).    
 
Projektstipendium kan beviljas bland annat för  
 • materialkostnader  
 • produktionskostnader  
 • arbetskostnader.  
Du kan ansöka projektstipendium med bara en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om du ansöker projektstipendium för ljus- och ljuddesign för ett scenkonstverk ska du välja scen-, cirkus- eller danskonst som konstart beroende på projektet. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök stipendiet inom multikonst. Stipendium kan ansökas också för arbete eller projekt inom barnkultur.  
 
Stipendium beviljas inte:  
 • för att avlägga grundexamen  
 • till hobbykonstnärer eller för hobbybaserade projekt  
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.  
Konstkommissionerna beviljar inte projektstipendier under 2 500 euro. 
 
Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.  
 

Kriterier för bedömning av ansökan  

Stipendiebesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. I jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterierna med specificerande stödfrågor som inte alla behöver uppfyllas. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.   

Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls. 

Arbets- och projektstipendier

Sökandes tidigare konstnärliga meriter   
- Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?
- Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?
- Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?

Arbetsstipendier

Arbetsplanens kvalitet
- Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?
- Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?
- Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?

Projektstipendier

Projektets kvalitet och genomslag
- Är projektplanen och målen i den intressanta?
- Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?
- Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?
- Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?
- Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?
- Vilka samarbetsparter har projektet?
- Hur realistiska är projektets planerade metoder?

Projektets budget
- Hur realistisk är projektets budget?
- Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?
- Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?
- Vilken övrig finansiering har projektet? 

Om ansökan görs av en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.

Beslut om stipendierna fattas av de regionala konstkommissionerna på föredragning av specialsakkunnig. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

Specialvillkor

 • Taike beviljar inte två eller flera stipendier för samma ändamål.
 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten. 
 • Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, ange tiden som du ansöker för arbetet i månader. Det beräknade stipendiebeloppet är 1900 euro/månad.
 • Nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning och beräkning (projektstipendium) över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut. 
 • Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.  

Arbetsstipendiemottagaren bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringsskyldigheten gäller också mottagare av projektstipendium om de arbetar med stipendiefinansiering kontinuerligt i minst 4 månader. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utbetalats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på adressen www.mela.fi/sv/  

Vad bör bifogas

Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning och i arbetsgruppsansökan en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.  

Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 Mb.  

Sökande inom visuella områden ska dessutom till sin ansökan bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil (max. 4 Mb). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan. Bilagorna kan inte skickas via e-post.   

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00. 
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering). 
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.  

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödens användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.  

Ansökan   

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten  

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.  

Anvisningar för e-tjänsten  

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.  

Anvisningar för sökande  

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av maj. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.   

Ytterligare information

Tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Bidrag för främjande av tillgänglighet, delaktighet och välfärd

Bidragen är avsedda för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidragen främjar konstens och kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan och deltagande och delaktighet i konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för sammanslutningar

Specialbidragen är avsedda för projekt inom olika konstarter som förverkligas av sammanslutningar som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2021

Specialbidrag för projekt som främjar konstens enprocentsprincip

Specialbidraget är avsett för sammanslutningar som anskaffar konst till sina byggnadsverk.

Ansökningstid slutade: 15.03.2021

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 900
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer