Finansiering

Centret för konstfrämjande delar årligen ut drygt 32 miljoner euro åt konstnärer och sammanslutningar i form av stipendier, priser och understöd. Ca 3500 ansökande tilldelas årligen stipendier eller understöd. Centret får anslag av undervisnings- och kulturministeriet. Summan är åtta procent av statens totala konstbudgeten. Besluten gällande stipendier och priser fattas av statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna samt stipendienämnderna.

Största delen av de stipendier och understöd som Centrets för konstfrämjande olika verksamhetsorgan delar ut kommer från tipsmedel. Ministeriet fattar årligen beslut om hur tipsmedel från tips och penninglotterier fördelas.

Anslagen för statens konstnärsstipendier och biblioteksstipendier kommer från budgetmedel. Även Centrets för konstfrämjande administrativa utgifter, ca fem miljoner euro i året, kommer från budgetmedlen.

Centret för konstfrämjande agerar i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets resultatstyrning. Resultatstyrningen bestäms för en treårsperiod och prövas årligen i resultatförhandlingar.

Resultatstyrning

Projekt- och uppföljningsinformation om Centret för konstfrämjande och dess föregångare Konstens centralkommissions resultatstyrning finns i nedanstående dokument. Statens resultatstyrnings centralaste förslag gäller resultatkontrakten och den av riksdagen beslutade budgeten. De centralaste uppföljningsuppgifterna finns i verksamhetsberättelserna. 

Resultatkontrakt mellan ministeriet och kansliet

Resultatkontraktet mellan centralkommissionen och undervisningsministeriet gäller de verksamhetsmålsättningar som under det kommande året kan förverkligas inom anslagets ramar.

Kansliets verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen och budgeten presenteras kansliets verksamhets tyngdpunkter och ekonomiska uppgifter för en fyraårsperiod. Kansliet har själv formulerat verksamhetsplanen och budgeten i förväg, och dess innehåll bekräftas inte på ministeriet.

Riksdagens budgetbeslut

Riksdagen fattar beslutet om statens budget. Dokumentet innehåller de av riksdagen bekräftade utgiftsberäkningarna och anslagen. Konstens centralkommissions budget hittas i statens budgetförslag, i undervisningsministeriets förvaltningsområdes (huvudkategori 29) punkt: 90. Konst och kultur/ 21. Konstens centralkommissions och konstkommissionernas verksamhetsutgifter.

Riksdagens budget- och tilläggsbudgetbeslut

Konstens centralkommissions, statens konstkommissioners och stipendienämndernas anslag hittas även på vår nätsida, i balken till vänster.

Uppföljningsuppgifter

Övriga dokument om förslag och uppföljning

Statens revisionsverks revisionsberättelser finns på SRV:s sidor.

Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer