Utvecklingsprogram

Närmare information om programmen på finska

Fortgående program

Utvecklingsprogrammet för kulturell mångfald och mobilitet

Programmets mål är att främja förståelsen av kulturell mångfald, interkulturell dialog och gemensam verksamhet mellan majoritets- och minoritetskulturer, främja konstnärers mobilitet och utveckla internationella nätverk med fokus på Norden och Barentsområdet.

Utvecklingsprogrammet för konstnärers arbetsförutsättningar

Programmets mål är att främja konstnärers position i samhället och arbetslivet samt utveckla strukturer som sysselsätter konstnärer och ökar deras arbetstillfällen.

Korta program

Utvecklingsprogrammet för barn- och ungdomskultur

Programmets mål är att förstärka positionen för och uppskattningen av professionella konstnärer som arbetar med barn- och ungdomskultur samt förbättra tillgången på och tillgängligheten till konst bland barn och unga.

Programperiod: 2016–2020

Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan

Programmets mål är att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder.

Programperiod: 2015–2019

Utvecklingsprogrammet för konstens procentprincip

Programmets mål är att stödja nya objekt som följer procentprincipen och användningen av konst för att bygga bra miljöer samt att förstärka den goda kvaliteten i anskaffningar enligt procentprincipen. Målet är också att göra verksamhet enligt procentprincipen programmerad och kontinuerlig i hela landet.

Programperiod: 2014–2018

Utvecklingsprogrammet för konstnärsexpertis och konstförmedling

Programmets mål är att synliggöra nya tillämpningar av konstnärlig kompetens och införa konstnärers expertis på ett brett plan inom olika samhällsområden. Programmet stödjer utveckling av en mångsidigare förmedlingsexpertis samt organisation och nätverkande.

Programperiod: 2018–2022

Utvecklingsprogrammet för konstens användning och välfärdsinverkan

Utvecklingsprogrammets mål är att skapa en bred och etablerad finansieringsgrund för verksamhet som stödjer konstens välfärdsinverkan samt att ändra på verksamhetens befintliga strukturer och attityder.

Programperiod: 2015–2020

Senast ändrad: 16.10.2018

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer