Project

Verbaalisen paradigman muutos: kulttuurinen moninaisuus, yhdenvertaisuus ja antirasismi

Sisäisen osaamisen vahvistaminen ja rakenteellinen muutos taide- ja kulttuurikentällä
Project status:
Ongoing
Timespan:
-

Valtioneuvosto julkaisi vuonna 2021 Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Sen lisäksi OKM asetti Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän pohtimaan näitä kysymyksiä erityisesti sivistyksen, taiteen ja kulttuurin näkökulmasta. Sekä Valtioneuvoston toimintaohjelmassa että OKM:n työryhmän loppuraportissa on runsaasti erilaisia linjauksia ja toimenpide-ehdotuksia, joiden keskiössä ovat kulttuurinen moninaisuus, yhdenvertaisuus ja antirasismi.

Taiken kulttuurisen moninaisuuden taideasiantuntijan tehtävä on perustettu vastaamaan näissä asiakirjoissa esitettyihin rakenteellisiin muutostarpeisiin Taiken sisällä sekä taide- ja kulttuurikentällä laajemmin. Vuosina 2022–2027 keskitytään keskustelunavauksiin, käsitteiden määrittelyyn, dialogin luomiseen ja tiedon keräämiseen. Tämä prosessi kulkee nimellä verbaalisen paradigman muutos. Tavoitteena on, että kulttuurisen moninaisuuden ja rasisminvastaisuuden teemat tulevat läpileikkaaviksi ja valtavirtaistetuksi osaksi suomalaisia julkishallinnon instituutioita taiteen ja kulttuurin kentällä, mutta myös muilla yhteiskunnan aloilla.

Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurisen moninaisuuden työ kytkeytyy ajankohtaisiin tarpeisiin kehittää sisäistä ja ulkoista osaamista yhdenvertaisuuden ja rasismin vastustamisen saralla muuttuneessa toimintaympäristössä sekä viraston pitkäaikaisiin tavoitteisiin olla suunnannäyttäjä näissä kysymyksissä.

Projektit:

Taiken henkilöstön ja toimikuntien koulutukset ja niiden jatkotoimenpiteet

Vuoden 2023 aikana toteutetaan Taiken henkilöstöä ja toimikuntia koskeva 5 x 3 h koulutussarja, jossa eri alojen asiantuntijat kouluttavat henkilöstöä kulttuurisen moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin kysymyksissä. Koulutuksen jälkeen koko henkilöstöllä on tarvittavat työkalut konkreettisten muutoksen käynnistämiseksi, jotta Taikesta tulee aidosti yhdenvertainen virasto ja se toimii suunnannäyttäjänä kulttuurikentällä ja julkishallinnossa. Koulutuksen jälkeen henkilöstö voi työstää toimenpiteitä Taikeen vuoden 2023 alussa perustettavan, poikkiorganisatorisen moninaisuustiimin kanssa. 

Kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortit

Kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikortit (suomenkielinen versio) valmistuvat yhteistyössä OKM:n kanssa vuoden 2022 lopussa. 2023 tehdään niistä englanninkielinen versio ja käynnistetään sekä suomenkielisten että englanninkielisten korttien jalkauttaminen kulttuurikentälle ja -hallintoon. Taike kouluttaa kouluttajia (esim. moninaisuusagentit) ja tekee aktiivista viestintää ulospäin. Korttien avulla organisaatiot voivat tunnistaa ja kehittää yhdenvertaisuusasioita omissa työyhteisöissään, ottaen samalla huomioon ajankohtaiset ilmastokysymykset.

BIPOC Steering Group

BIPOC Steering Group on vuonna 2022 koottu asiantuntijaryhmä, joka koostuu noin 25 moninaisesta taustasta ponnistavasta taiteilijasta, kuraattorista, taiteentutkijasta, journalistista jne. Ryhmä pohtii taidekentän ajankohtaisia asioita bipoc- ja maahan muuttaneiden taiteilijoiden näkökulmasta ja toimii dialogikanavana kentän ja Taiken välillä. Vuonna 2023 BIPOC-ohry kokoontuu 2-5 kertaa vuodessa erilaisissa kokoonpanoissa pohtimaan kysymyksiä liittyen esim. taideopiskelijoiden, eurosentrisen taidekäsityksen sekä MIGRIn ja maahan muuttavien taiteilijoiden tilanteeseen.

#StopHatredNow-yhteistyö

#StopHatredNow on yksi maamme johtavia alustoja, joka tuo yhteen sekä taiteilijat, yleisöt, tutkijat että instituutiot taidekenttää ja yhdenvertaisuutta koskevissa aiheissa. Vuonna 2023 Taike toimii näkyvänä partnerina #SHN-viikolla toukokuussa, tuottaa sinne ohjelmaa, osallistuu esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumiseen (esim. viittomakielen tulkin palkkaaminen), ja on näyttämässä koko taidekentälle suuntaa siinä, miten instituutio tekee rakenteellisia muutoksia.

Digiarkistotyö

Suomalainen antirasistinen työ tapahtuu tällä hetkellä isosti somessa. Se johtuu ajan hengestä, mutta myös siitä, että some ei vaadi samalla tavalla pääomaa ja resursseja kuin esim. tilavuokrat ja materiaalit. Antirasistista työtä somessa tehdään monenlaisen luovan/taideilmaisun keinoin, esim. lyhytfilmeinä, (räp)musiikkina, maalauksina, valokuvina, runoina ja muina teksteinä. Suomalaiset BIPOCit käyttävät somea alustana taidekentän haltuunottoon ja “tilan valtaamiseen” muutoin eurosentrisessä ja elitistisessä kentässä. Tätä toimintaa ja ajankuvaa olisi tärkeä tallentaa, kenties yhdessä museoviraston ja kansallisarkiston digi-asiantuntijoiden kanssa.

Kirjaprojekti

Tuotetaan taidekentälle (opetus, hallinto, taiteellinen työ) työkalu, tietokirja joka käsittelee taidetta, kulttuurista moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja antirisismia tämän päivän Suomen taide- ja kulttuurikentällä. Haetaan kumppaneita (kustantamo, kirjoittajia) tekemään kirja, Taike koordinoi ja osallistuu kuluihin.