Projekt

Förändring av det verbala paradigmet: kulturell mångfald, jämlikhet och antirasism

Förstärkning av den interna kompetensen och strukturell förändring på konst- och kulturfältet.
Projektstatus:
Löpande
Tidpunkt:
-

Statsrådet publicerade 2021 handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland för att bekämpa rasism och främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom tillsatte UKM en arbetsgrupp för kulturpolitik, invandrare och om att främja kulturell mångfald för att behandla dessa frågor i synnerhet ur bildningens, konstens och kulturens perspektiv. Både Statsrådets handlingsprogram och slutrapporten från UKM:s arbetsgrupp innehåller ett stort antal riktlinjer och åtgärdsförslag som fokuserar på kulturell mångfald, jämlikhet och antirasism.

Tjänsten på Taike som konstsakkunnig inom kulturell mångfald har inrättats för att svara mot de strukturella förändringsbehov som presenteras i dessa dokument, både inom Taike och på konst- och kulturfältet i större utsträckning. Under 2022–2027 ligger fokus på att inleda diskussioner, definiera begrepp, skapa dialog och samla in information. Denna process kallas förändring av det verbala paradigmet. Målet är att temana kulturell mångfald och antirasism blir övergripande och integrerade i finska offentliga institutioner på konst- och kulturfältet, men också på andra områden i samhället.

Centret för konstfrämjandes arbete med kulturell mångfald är kopplat till de aktuella behoven av att utveckla intern och extern kompetens inom jämlikhet och antirasism i en förändrad verksamhetsmiljö samt till ämbetsverkets långsiktiga mål att visa vägen i dessa frågor.
 

Projekt:

Utbildning av Taikes personal och kommissioner samt uppföljningsåtgärder

Under 2023 genomförs en utbildningsserie om 5 × 3 timmar för Taikes personal och kommissioner, där experter från olika områden utbildar personalen i kulturell mångfald, jämlikhet och antirasism. Efter utbildningen kommer all personal att vara utrustad med de nödvändiga verktygen för att initiera konkreta förändringar för att Taike verkligen ska bli ett jämlikt ämbetsverk och en vägvisare på kulturfältet och inom den offentliga förvaltningen. Efter utbildningen kommer personalen att kunna arbeta med åtgärder tillsammans med Taikes tvärorganisatoriska mångfaldsteam, som inrättas i början av 2023. 

Dialogkort om kulturell mångfald och hållbar utveckling

Dialogkorten (på finska) om kulturell mångfald och hållbar utveckling tas fram i samarbete med UKM och ges ut i slutet av 2022. Korten ges ut på engelska 2023, då man också börjar distribuera såväl de finska som de engelska korten till kulturfältet och kulturförvaltningen. Taike utbildar utbildare (t.ex. mångfaldsagenter) och kommunicerar aktivt utåt. Korten hjälper organisationer att identifiera och utveckla jämlikhetsfrågor på sina arbetsplatser, samtidigt som de tar hänsyn till aktuella klimatfrågor.

BIPOC Steering Group

BIPOC Steering Group är en expertgrupp som bildades 2022 och består bland annat av cirka 25 konstnärer, kuratorer, konstforskare och journalister med olika bakgrund. Gruppen diskuterar aktuella frågor på konstfältet ur bipoc- och migrerade konstnärers perspektiv och fungerar som en kanal för dialog mellan fältet och Taike. Under 2023 träffas BIPOC-styrgruppen 2–5 gånger i olika konstellationer för att diskutera frågor som rör t.ex. situationen för konststudenter, det eurocentriska konstbegreppet, Migrationsverket och konstnärer som migrerat till Finland.

#StopHatredNow-samarbete

#StopHatredNow är en av landets ledande plattformar som sammanför konstnärer, publik, forskare och institutioner i frågor som rör konstfältet och jämlikhet. Under 2023 kommer Taike att vara en synlig partner på #SHN-veckan i maj, producera program till den, bidra till framkomlighet och tillgänglighet (t.ex. anställa en teckenspråkstolk) samt visa vägen för hela konstfältet hur en institution ska göra strukturella förändringar.

Digitalt arkivarbete

Det finska antirasistiska arbetet sker just nu i stor utsträckning på sociala medier. Det beror på tidsandan, men också på att sociala medier inte kräver samma kapital och resurser såsom lokalhyra och material. Det antirasistiska arbetet på sociala medier sker genom många olika kreativa/konstnärliga uttryck, t.ex. kortfilmer, (rap)musik, målningar, fotografier, dikter och andra texter. Finländska BIPOC använder sociala medier som en plattform för att ta över konstfältet och ”ta plats” på ett annars eurocentriskt och elitistiskt fält. Det skulle vara viktigt att dokumentera denna aktivitet och tid, kanske tillsammans med de digitala experterna på Museiverket och Riksarkivet.

Bokprojekt

Det produceras ett verktyg för konstfältet (utbildning, förvaltning, konstnärligt arbete), en faktabok om konst, kulturell mångfald, jämlikhet och antirasism på konst- och kulturfältet i dagens Finland. Vi söker partner (förläggare, skribenter) för att producera boken; Taike koordinerar och bidrar till kostnaderna.