Anvisningar för bidragssökande

Läs utlysningen omsorgsfullt och reservera tillräckligt med tid för att sammanställa ansökan. Ansökan görs i den separata e-tjänsten som kräver suomi.fi-fullmakt.

Gör ansökan i tid

Ansökningarna måste vara framme senast kl. 16 på den sista ansökningsdagen. Ansökningar som kommit senare registreras som försenade och bidrag kan inte beviljas.

Det är bäst att skicka in ansökan via Taikes e-tjänst i god tid, för på sista ansökningsdagen kan det vara rusning i systemet och kundtjänsten.

Verksamhetsbidrag eller specialbidrag

Taikes bidrag beviljas antingen som verksamhetsbidrag för fortlöpande verksamhet eller som specialbidrag för kortare projekt.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag för konstarter
Festivalbidrag

Specialbidrag 

Specialbidrag för konstarter
Specialbidrag för kulturtidskrifter
Specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt
Specialbidrag för barnkultur
Specialbidrag för Kulturell välfärd för äldre-projekt
Specialbidrag för kulturverksamhet i glesbygdsområden

Övriga bidrag

Vissa av Taikes tematiska bidrag kan beviljas som antingen verksamhets- eller specialbidrag. Taike fattar beslut om bidragsformen.

Dessa är:
Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet
Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidragets ändamål

 • Skriv en tydlig projekt- eller verksamhetsplan i ansökan, där du sammanfattar det väsentliga. 
 • Planen ska kort och koncist svara på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för vem. 
 • Motivera varför projektet är bra och genomförbart. Övertyga beslutsfattaren om er sammanslutnings förutsättningar att genomföra den föreslagna planen. 
 • Berätta vilket värde projektet eller verksamheten har att ge en bredare publik. 
 • Kom ihåg att ange projektets exakta tidpunkt i planen. 

Ansökt belopp

Sök ett realistiskt belopp. Kontrollera alltid i det ansökta bidragets utlysning vilket är det minsta belopp som beviljas. Om du ansöker ett bidrag som är mindre än det fastställda minimibeloppet, kan bidrag inte beviljas.  
Bidraget utgör alltid en del av projektets eller verksamhetens helhetsfinansiering, så det kan inte täcka projektets eller verksamhetens alla kostnader. Om ett projekt som fått specialbidrag ger vinst, kan du bli tvungen att återbetala bidraget eller en del av det. I utlysningen av verksamhetsbidraget specificeras den procentandel av godkända kostnader som bidrag beviljat av Taike högst kan täcka.

Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter eller ett annat verksamhetsbidrag. Sammanslutningar som får verksamhetsbidrag kan ansöka tematiska specialbidrag.

Sådana är: 

 • Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet 
 • Bidrag för främjande av kulturell välfärd och delaktighet 
 • Specialbidrag för barnkultur 
 • Specialbidrag för ”En procent av byggkostnaderna till konst”-projekt 
 • Specialbidrag för kulturtidskrifter 

Om du ansöker bidrag från flera olika instanser för samma projekt, ska du ange det i ansökan.  

Budget

Gör upp en budget för projektet med en kostnadskalkyl och finansieringsplan. En bra budget är realistisk och innehåller projektets eller verksamhetens alla utgifter och inkomster. Utöver det ansökta bidraget ska budgeten också innehålla annan finansiering. Annan finansiering kan vara exempelvis:

 • bidrag beviljade av andra instanser
 • egen finansiering (t.ex. föreningens medlemsavgifter, biljettintäkter, hyresinkomster. Egen finansiering kan inte vara kalkylmässig, t.ex. talkoarbete). 

Om det handlar om ett stort projekt, lönar det sig att ansöka bidrag från många olika håll; ju större projekt du ansöker bidrag för, desto viktigare roll har den övriga finansieringen. 

För verksamhetsbidrag finns det en fastställd procentandel av godkända kostnader som bidrag beviljat av Taike högst kan täcka. För specialbidrag finns det i regel ingen fastställd procentandel, men statsbidrag kan ändå inte täcka verksamhetens eller projektets alla kostnader, om det inte finns ett särskilt skäl till det. Kontrollera i utlysningen en hur stor del av verksamhetens godkända kostnader Taikes bidrag kan täcka.

Vid beviljande av bidrag beaktas övrigt offentligt stöd som den sökande fått samt behovet av bidrag.
Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.  
 

Anvisningar för att göra upp budget

 • Uppge tydligt alla uppskatta utgifter (kostnadskalkyl) och inkomster (finansieringsplan); utgifterna och inkomsterna i budgeten måste vara i balans.
 • Specificera utgifterna enligt ändamål, det räcker inte med bara ett helhetsbelopp.
 • Uppge projektets egna inkomster och andra bidrag som ansökts och redan beviljats för projektet samt andra bekräftade inkomster. 
 • Ange projektets hela budget, även om du bara ansöker om delfinansiering. Det ger beslutsfattarna en helhetsbild av projektet.

Bilagor

Kontrollera alltid i det ansökta bidrages utlysning vilka bilagor som krävs för ansökan. En bilaga kan vara högst 4 Mb. Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Mer om bilagorna

Hållbar utveckling i bidragsverksamheten

Ansökans offentlighet

Ansökan som du skickat till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Sammanslutningars projektplaner är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer eller information om privatpersoner. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Information om bidrag beviljade till sammanslutningar publiceras på Taikes webbplats.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001).