Finansiering och resultatstyrning

Centret för konstfrämjande delar årligen ut drygt 45 miljoner euro åt konstnärer och sammanslutningar.

Centret för konstfrämjande delar årligen ut drygt 45 miljoner euro åt konstnärer och sammanslutningar i form av stipendier, priser och understöd. Ca 3500 ansökande tilldelas årligen stipendier eller understöd. Centret får anslag av undervisnings- och kulturministeriet. Summan är åtta procent av statens totala konstbudgeten. Besluten gällande stipendier och priser fattas av statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna samt stipendienämnderna.

Största delen av de stipendier och understöd som Centrets för konstfrämjande olika verksamhetsorgan delar ut kommer från tipsmedel. Ministeriet fattar årligen beslut om hur tipsmedel från tips och penninglotterier fördelas.

Anslagen för statens konstnärsstipendier och biblioteksstipendier kommer från budgetmedel. Även Centrets för konstfrämjande administrativa utgifter, ca fem miljoner euro i året, kommer från budgetmedlen.

Resultatstyrning

Centret för konstfrämjande agerar i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets resultatstyrning. Resultatstyrningen bestäms för en fyraårsperiod och prövas årligen i resultatförhandlingar.