Information om konstkommissionerna

Har du nominerats till en konstkommission eller funderar du på att kandidera till en konstkommission för nästa mandatperiod? På den här sidan hittar du grundläggande information om konstkommissionernas verksamhet och hur utnämningsprocessen går till.

Hur går processen till?

  • Centret för konstfrämjande skickade i februari ut kandidatförfrågningar till aktörer som är betydelsefulla för konsten och dess ställning. Sista dag för att lämna in nomineringar var den 31 maj 2024. 
  • Taike kommer att kontakta alla nominerade kandidater per e-post i början av juni.
  • Konstrådet beslöt vid sitt möte den 16 maj 2024 om kommissionernas namn och antal. Statens konstkommissioners konstarter och namn kommer att vara desamma under den kommande kommissionsperioden som under den nuvarande. Läs mer om de nuvarande kommissionerna:
  • Taikes specialsakkunniga går igenom inkomna nomineringar och lämnar sina rekommendationer till konstrådet. Kulturrådet utser kommissionsmedlemmarna i sitt möte i oktober. 

Kommissionerna utför kollegial bedömning

Konstkommissionerna är Taikes sakkunnigorgan. Medlemmarnas centrala uppgift är att fungera som sakkunniga och kollegiala bedömare inom sitt område. Konstkommissionerna beslutar om stipendier och priser. 

Kommissionerna sammanträder cirka 5–8 gånger om året. Antalet möten varierar från kommission till kommission, beroende på antalet ärenden som ska behandlas. Utöver mötena ingår det i uppdraget att självständigt sätta sig in i ansökningarna. Medlemmarna läser ansökningarna hemma på sin egen dator. De flesta ansökningar är på finska.

Antalet ansökningar varierar mellan de olika kommissionerna

Av de regionala konstkommissionerna behandlar Nylands konstkommission årligen cirka 1 500 ansökningar, medan Birkalands och Egentliga Finlands konstkommissioner får cirka 350 ansökningar. Antalet ansökningar i de övriga regionala kommissionerna varierar mellan cirka 100 och 250.

Av statens konstkommissioner har konstkommissionen för visuell konst årligen behandlat cirka 2 500 ansökningar, musikkommissionen cirka 2 000 och scenkonstkommissionen cirka 1 200. Antalet ansökningar till statens övriga kommissioner varierar från 400 till 900.

Ersättning

Arvodena för kommissionsmöten och bedömning av stipendieansökningar fastställs av undervisnings- och kulturministeriet:

  • mötesarvode till kommissionens ordförande 160 €/möte
  • mötesarvode till medlemmar 120 €/möte
  • arvode för bedömning av ansökningar 1,50 €/mottagen ansökan (högst 400 ansökningar) 

Därtill ersätts resekostnader enligt statens resereglemente.

Arkkitehdin suunnitelma tietokoneella
Foto: Kai Widell

Medlemmarnas sakkunskap

Konstkommissionens sakkunskap bygger på medlemmarnas sakkunskap och kunskap om konstfältet, så de kandidater ni nominerar måste vara experter inom sitt område. Vår förhoppning är att kandidaterna är i olika åldrar och av olika kön. Det är önskvärt att några av de regionala konstkommissionernas kandidater bor annanstans än på landskapets centralort.

Kommissionernas medlemmar kan inte ansöka om personligt stipendium från sin egen konstkommission. 

Kommissionernas medlemmar kan inte ansöka om personligt stipendium från sin egen konstkommission. Därför vill vi gärna få medlemskandidater som inte är potentiella sökande, utan exempelvis arbetar på konstnärsstipendium.

Medlemmarna ska engagera sig i kommissionsarbetet. Arbetet förutsätter en öppen och diskuterande attityd. Eftersom ansökningarna läses elektroniskt ska medlemmarna också vara vana att använda dator och ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt engelska.

Vi hoppas få många olika kandidater som representerar olika inriktningar inom respektive konstart samt konstfältets och kulturens mångfald.

Konstkommissionernas medlemmar kan även användas som sakkunniga för att bedöma ansökningar till andra konstkommissioner, om kandidaten ger sitt samtycke till det.

Samma person kan utses till en kommission (som ordförande eller medlem) för högst två perioder i följd och därefter på nytt om tidigast två år. Längst ner på webbsidorna bakom länkarna ovan kan du också se sammansättningen av föregående konstkommission.

Jäv

Taikes verksamhet följer förvaltningslagen och principerna för god förvaltning. Som beslutsfattare likställs kommissionsmedlemmarna med tjänstemän. Beslutsfattandet får inte påverkas av medlemmarnas eller deras närståendes nytta, politiska intressen eller andra skäl som äventyrar opartiskheten. Verksamheten måste vara opartisk även i en utomståendes ögon.

Exempel på situationer där en medlem är jävig:

  • medlemmen ingår i en arbetsgrupp som ansöker om stipendium
  • medlemmen själv eller hens barn, föräldrar eller (nuvarande eller tidigare) maka/make ansöker om stipendium (från kommissionen ifråga).

Också mycket nära vänskap eller fiendeförhållande utgör grund för jäv om förhållandet äventyrar beslutsfattarens opartiskhet.

Om en medlem är jävig kan hen inte delta i ärendets beredning, behandling eller beslutsfattande. En medlem kan inte förklara sig jävig för endast en ansökan, utan hen är jävig i hela stipendie- eller bidragsärendet.

Det vore bra om kommissionsmedlemmarna under sin kommissionsperiod avstår från kopplingar – exempelvis förtroendeuppdrag – som orsakar jäv i kommissionsarbetet. Om en medlem ständigt är jävig i behandlingen av stipendie- eller bidragsansökningar går kommissionen i sitt arbete miste om medlemmens sakkunskap. En jävig medlem kan vara den enda representanten för sitt specialområde i kommissionen. Kommissionsmedlemmarna har inte suppleanter för sitt uppdrag.

Arkkitehti paljain jaloin kivilattialla
Foto: Kai Widell