Stipendiets användning

Stipendiet ska användas enligt arbetsplanen, men projektet behöver inte slutföras helt under stipendiets användningstid. Mottagaren ska göra en redovisning över stipendiets användning.
Säveltäjä soittaa melodiaa viululla näppäillen.

Läs beslutsbrevet noggrant

Stipendiet ska användas under den period som nämns i beslutsbrevet. Stipendiet får användas endast till det beviljade ändamålet och till utgifter nämnda i ansökan. Utgifterna måste vara nödvändiga och rimliga till sin storlek. Taike beviljar inte nytt stipendium, om ett tidigare stipendium beviljat för samma ändamål är oanvänt. 

Stipendiet ska användas enligt arbetsplanen, men projektet behöver inte slutföras helt under stipendiets användningstid.  

Personliga eller en arbetsgrupps stipendier får inte överföras till ett företags eller en sammanslutnings konto. Om du har gjort det, kan du bli tvungen att återbetala det beviljade stipendiet. Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning.  

Redovisning över stipendiets användning

En redovisning över stipendiets användning ska göras i slutet av stipendieperioden. Se anvisningarna för redovisningen.

Taikes stipendier är skattefria    

Alla stipendier som Taike beviljar är skattefria. Det gäller stipendier som alla Taikes konstkommissioner och nämnder fördelar. De räknas som inkomst under det skatteår som de utbetalas.

Taike stipendier är skattefria även om det totala beloppet av alla stipendier som Taike beviljat överskrider beloppet för statens konstnärsstipendium för hela året.

Taikes stipendier inverkar dock på beskattningen av stipendier som beviljas av privata instanser, som stiftelser, föreningar och företag. Det är bäst att alltid kontrollera stipendiernas beskattningsprinciper av skatteförvaltningen.  

Om stipendiaten under året har liten eller ingen inkomst som omfattas av förskottsinnehållning, kan stipendiet påverka förskotts- eller kvarskattebeloppet. Mer information hittar du på LPA:s webbplats.

Stipendiet är skattefritt för alla medlemmar i arbetsgruppen som namnges i ansökan.  

Anskaffningar finansierade med stipendiet kan inte dras av i beskattningen, det här gäller också arbetsgrupper. Taike meddelar stipendiebesluten till skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen ger närmare information.   
 

Ansökan om försäkring (konstnärs- och arbetsstipendier)  

Om du har beviljats stipendium för minst fyra månaders sammanhängande arbete, ska du av stipendiet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL 1280/2006) betala en pensionsförsäkringsandel som är cirka 13–25 % av stipendiets totala belopp.

Pensions- och olycksfallsförsäkring ska ansökas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inom tre månader efter stipendiearbetets början. Försäkringspremien baserar sig på den sökandes ålder och LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i försäkringsbeslutet. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier. Taike meddelar beviljade stipendier till LPA och Skatteförvaltningen.  

Taikes konstnärs- och arbetsstipendier är avsedda för konstnärligt arbete och det går inte att från försäkringspremien avdra utgifter som orsakas av det konstnärliga arbetet.  

Bikostnader som betalas på lön 

Om du för projektet anställer extern arbetskraft (andra än de arbetsgruppsmedlemmar som namngetts i ansökan), måste du betala förskottsskatt och socialavgifter på lönen.  

Lön eller arbetsersättning som betalas till personer utanför arbetsgruppen ska också meddelas till inkomstregistret. Skatteförvaltningen ger närmare information.  

Taike meddelar beviljade stipendier till Skatteförvaltningen.  

Stipendiet är utmätningsbart 

Stipendium beviljat för arbete är utmätningsbart. Om du har frågor som stipendiets utmätning, kontakta Utsökningsverket eller utsökningsmannen som sköter ärendet. Taike beslutar inte om stipendiets utmätning. 
 

Taike förutsätter att stipendiemottagaren i t.ex. trycksaker eller videor nämner att Centret för konstfrämjande har stött arbetet eller projektet. På sociala medier rekommenderas användning av hashtaggen #taikestöder.

Ändrade planer?