Sakkunnigorgan

Det finns 23 sakkunnigorgan i anslutning till Taike. De beslutar om stipendier och priser samt ger expertutlåtanden.

Taikes sakkunnigorgan består av konstrådet, statens konstkommissioner, regionala konstkommissioner, nämnder och expertpaneler.

  • Konstrådet fattar beslut om statens konstkommissioners verksamhetsområden, namn och antal samt utser medlemmar för tvååriga mandatperioder efter att ha hört instanser som är betydande för konsten. Konstrådets ordförande och medlemmar utses av undervisnings- och kulturministeriet.
  • Statens konstkommissionerna fattar beslut om stipendier och priser som beviljas åt konstnärer och konstnärsgrupper.
  • De regionala konstkommissionerna fattar beslut om stipendier och priser som beviljas åt konstnärer och konstnärsgrupper i regionen. Därtill ger de expertutlåtanden.
  • Nämnderna fördelar lagstadgade stipendier. Nämnden för författar- och översättarstipendier samt stipendienämnden för bildkonst verkar i anslutning till Taike. Statsandelsnämnden för scenkonst ger undervisnings- och kulturministeriet utlåtande om ansökningar om att omfattas av statsandelssystemet.
  • Expertpanelerna bedömer tematiska bidragsansökningar.
Taikes sakkunnigorgan som en bild.