Nämnder

Det finns tre specialnämnder i anslutning till Taike. Nämnderna fördelar lagstadgade stipendier.

Nämnden för stipendier åt författare och översättare samt stipendienämnden för bildkonst verkar i anslutning till Taike. Statsandelsnämnden för scenkonst ger undervisnings- och kulturministeriet utlåtande om ansökningar om att omfattas av statsandelssystemet.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner nämndens medlemmar för en treårig mandatperiod.

Medlemmarna i nämnderna