Beslutsfattande

Taikes stipendiebeslut grundar sig på kollegial bedömning utförd av experter. Omsättningen, mångfalden och den regionala fördelningen bland medlemmarna i sakkunnigorganen garanterar beslutsfattandets mångsidighet.

Vid Taike fattas beslut om stipendiernas fördelning av

  • statens konstkommissioner (konstnärsstipendier och projektstipendier) 
  • regionala konstkommissioner (regionala stipendier) 
  • nämnden för författar- och översättarstipendier (biblioteksstipendier för författare och översättare, biblioteksbidrag) 
  • stipendienämnden för bildkonst (bildkonstens visningsstipendier)   

 

Bedömning av ansökningarna

Sakkunnigorganen bedömer varje ansökan. Stipendiebesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. Sakkunnigorganen består av oberoende medlemmar. Medlemmarnas omsättning och regionala fördelning garanterar mångfald och likabehandling i beslutsfattandet.

För jämförelsen av ansökningarna används bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. I besluten beaktas också sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Kriterierna för bedömning och beviljande finns i utlysningen av respektive stipendium.   

Föredragning

Besluten fattas av statens konstkommissioner på föredragning av specialsakkunnig.

Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren.   

Beslutstider

Besluten om ansökningarna i höstens omgångar kan fattas tidigast i januari efter att statens budget har godkänts.  

Taikes alla stipendier är behovsprövade, alltså finns det ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls. Besluten motiveras inte separat för varje sökande. 

Varje sökande får ett skriftligt stipendiebeslut i Taikes e-tjänst. Sökande får också ett e-postmeddelande när beslutet finns att läsa i e-tjänsten. E-post kan ibland levereras med viss fördröjning, men du kan kontrollera direkt i vår e-tjänst om beslutet har kommit.

De som lämnat in en pappersansökan får beslutet per post.

Begäran om omprövning

Det går att begära omprövning av beslut om beviljande av stipendium eller bidrag. Anvisningar för begäran om omprövning skickas till sökande med beslutsbrevet i Taikes e-tjänst.

Vid omprövningen bedöms beslutets lagenlighet, men ansökan bedöms inte på nytt i sig. Begäran om omprövning ska lämnas in inom 30 dagar efter att beslutet delgivits och anvisningar för det ges med beslutsbrevet. Omprövningens beslut fattas av samma kommission eller beslutsfattare som även har fattat det ursprungliga beslutet.

Behandlingen av begäran om omprövning tar i genomsnitt 2–3 månader. Den som är missnöjd med beslutet från omprövningen kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Behandling av ärendet i förvaltningsdomstolen är i regel avgiftsbelagd.

Begäran om omprövning görs och skickas i e-tjänsten via länken som finns i anslutning till det aktuella beslutet. Begäran om omprövning och dess bilagor skickas som separata bilagor. Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.

Anvisning för begäran om omprövning av statsunderstödsbeslut

Taike publicerar utlysningen på Taike.fi. Sökande lämnar in ansökan. Kommissionen läser ansökningarna. Specialsakkunig läser, bedömer och gör beslutsförslag. Kommissionen beslutar. Taike betalar stipendiet. Sökande kan göra en omprövningsbegäran. Sökande använder stipendiet och gör redovisning. Taike kontrollerar redovisningen.