Ohjeita avustuksen hakemiseen

Tutustu hakuilmoitukseen huolella ja varaa hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Hakemus tehdään erillisessä verkkoasioinnissa, joka vaatii suomi.fi-valtuutuksen.

Tee hakemus ajoissa

Hakemusten on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16. Sen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä avustusta voida myöntää.

Hakemus kannattaa lähettää Taiken verkkoasioinnin kautta hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä ja asiakaspalvelussa  saattaa olla ruuhkaa.

Toiminta- vai erityisavustus

Avustuksen käyttötarkoitus 

 • Kirjoita hakemukseen selkeä hanke- tai toimintasuunnitelma, johon tiivistät olennaisen. 
 • Katso, että suunnitelma vastaa ytimekkäästi kysymyksiin mitä, miten, milloin, missä, miksi, kenen kanssa ja kenelle. 
 • Perustele, miksi hanke on hyvä ja toteutettavissa. Vakuuta päätöksentekijä yhteisönne edellytyksistä toteuttaa esitetty suunnitelma. 
 • Kerro, mitä arvoa hankkeesta tai toiminnasta olisi laajemmalle yleisölle. 
 • Muista mainita suunnitelmassa hankkeen tarkka ajankohta. 

Haettava summa

Hae realistista summaa. Katso aina haettavan avustuksen hakuilmoituksesta, mikä on myönnettävän avustuksen vähimmäisssumma. Jos haet avustusta alle vähimmäissumman, avustusta ei voida myöntää.  

Avustus on aina osa hankkeen tai toiminnan kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen tai toiminnan kaikkia kuluja. Jos erityisavustusta saanut hanke tuottaa voittoa, voit joutua palauttamaan avustuksen tai osan siitä. Toiminta-avustusten hakuilmoituksessa on määritelty prosentuaalinen osuus, jonka Taiken myöntämä tuki voi enintään kattaa hyväksyttävistä kuluista.

Toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta tai toista toiminta-avustusta. Toiminta-avustusta saava yhteisö voi hakea teemallisia tukia erityisavustuksena. Niitä ovat: 

Jos haet usealta eri taholta avustusta samaan hankkeeseen, ilmoita tämä hakemuksessa.  

Talousarvio

Laadi hankkeesta talousarvio, joka sisältää kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Hyvä talousarvio on realistinen ja siinä esitetään hankkeen tai toiminnan kulut ja tulot. Haettavan avustuksen lisäksi talousarvioon tulee sisällyttää myös muuta rahoitusta. Muuta rahoitusta voi olla esimerkiksi:

 • muiden tahojen myöntämät avustukset,
 • omarahoitus (esimerkiksi yhdistysten jäsenmaksut, lipunmyyntituotto, vuokratuotto jne. Omarahoitus ei voi olla laskennallista, esim. talkootyö). 

Jos kyseessä on iso hanke, avustusta kannattaa hakea monelta taholta; mitä suuremmalle projektille avustusta haetaan, sitä tärkeämmässä roolissa muu rahoitus on. 

Toiminta-avustuksissa on määritelty prosentuaalinen osuus, jonka Taiken myöntämä tuki voi enintään kattaa hyväksyttävistä kuluista. Erityisavustuksissa ei yleensä ole määritelty prosentuaalista osuutta, mutta valtionavustus ei voi kuitenkaan kattaa toiminnan tai hankkeen kulujen täyttä määrää, ellei tähän ole erityistä syytä. Tarkista hakuilmoituksesta, kuinka suuren osan Taiken avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kuluista.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan saama muu julkinen tuki sekä avustuksen tarpeellisuus.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään joka vuosi erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen varatut määrärahat.  

Ohjeita talousarvion tekemiseen

 • Kirjaa selkeästi kaikki arvioidut kulut (kustannusarvio) ja tulot (rahoitussuunnitelma); talousarvion kulujen ja tulojen on oltava tasapainossa.
 • Erittele menot eri käyttökohteisiin, pelkkä kokonaissumma ei riitä.
 • Kirjaa hankkeen oma tuotto sekä muut samaan hankkeeseen haetut ja jo saadut avustukset sekä muut varmistuneet tulot. 
 • Kerro talousarviossa hankkeen kokonaisbudjetti, vaikka hakisit vain osarahoitusta. Näin päätöksentekijä saa hankkeesta kokonaiskuvan.

Liitteet 

Tarkista aina haettavan avustuksen hakuilmoituksesta, mitä liitteitä hakemukseen vaaditaan. Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Lue lisää yhteisöavustusten talousliitteistä
 

Vastuullisuus avustustoiminnassa

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaisen julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Yhteisöjen hankesuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita tai yksityishenkilöitä koskevia tietoja. Tiedot yhteisöille myönnetyistä avustuksista julkaistaan Taiken verkkosivuilla.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022).