Anvisningar för stipendiesökande

Läs utlysningen omsorgsfullt och reservera tillräckligt med tid för att sammanställa ansökan. Ansökan görs i den separata e-tjänsten som kräver stark identifiering.

Gör ansökan i tid

Ansökningarna måste vara framme senast kl. 16 på den sista ansökningsdagen. Ansökningar som kommit senare registreras som försenade och behandlas inte.

Det är bäst att skicka in ansökan via Taikes e-tjänst i god tid, för på sista ansökningsdagen kan det vara rusning i systemet och kundtjänsten.

Arbets- eller projektstipendium

Taikes arbetsstipendier är avsedda att täcka arbets- och levnadskostnader. Arbetsstipendium beviljas alltid som ett personligt stipendium för konstnärligt arbete, det vill säga för levnadskostnader.   

Projektstipendierna är avsedda till enskilda projekt för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare.

Läs mer om arbetsstipendier
Läs mer om projektstipendier

Taikes stipendier beviljas inte för studier eller slutarbete inom grundläggande yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.

Val av konstart

Välj den konstart som ansökan gäller. Ditt val styr behandlingen av ansökan.

Val av region

Om du ansöker regionalt stipendium ska du utöver konstart också välja regional konstkommission. Kommissionen väljer du enligt din boendeort, platsen för projektets genomförande eller platsen där du arbetar.

Stipendiets syfte eller arbetsplan

 • Skriv en tydlig arbetsplan i ansökan, där du sammanfattar det väsentliga.
 • Svara kort och koncist på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för vem. 
 • Motivera varför ditt projekt är bra och genomförbart. Övertyga beslutsfattarna om dina kunskaper och din yrkesskicklighet. 
 • Berätta vilket värde ditt projekt eller arbete har att ge en bredare publik. 
 • Kom ihåg att ange projektets exakta tidpunkt. 
 • Säkerställ att arbetsplanen omfattar alla år för vilka du ansöker om flerårigt arbetsstipendium. (Gäller statens konstnärsstipendier).  
 • Kontrollera i utlysningen för vilken period det ansökta stipendiet är avsett och gör din arbetsplan enligt det.
 • Uppge i ansökan också vilka andra instanser du ansöker stipendium från för samma projekt.

Bilagor

Obligatorisk bilaga till ansökan är konstnärens meritförteckning eller en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.

Därtill kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn.

 • En bilaga kan vara högst 4 Mb.
 • Sökande inom visuella konstarter ska helst bifoga bildbilagor till stöd för ansökan. Bifoga 3–5 bilder av verk som en pdf-fil (högst 4 Mb). Ange verkens namn, teknik, storlek och åren när de färdigställdes eller publicerades. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga.
 • Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.
 • Bilagorna kan inte skickas via e-post. Taike returnerar inte ansökningar och bilagor.
 • Kontrollera i utlysningen om det eventuellt krävs ytterligare obligatoriska bilagor.
   

När du ansöker arbetsstipendium

Välj längd på stipendieperioden du ansöker i formuläret. Om det finns flera olika längder att välja och du vill ansöka dem alla, välj alla längder. Du kan bara beviljas ett stipendium av den längd som du ansökt om. 

Du behöver inte ange beloppet du ansöker. Undantag är biblioteksstipendier för författare och översättare, för vilka det ansökta beloppet ska skrivas ut i formuläret. Storleken på biblioteksstipendierna för författare och översättare är 4 000–16 000 euro. Bildkonstens visningsstipendier beviljas alltid för 6 månaders arbete och uppgår till 12 000 euro.  

Längden på konstnärsstipendierna varierar från ett halvt till fem år. Tre- och femåriga konstnärsstipendier beviljas främst till yrkeskonstnärer meriterade inom sin konstart. Ett- och halvåriga stipendier beviljas också till unga konstnärer eller konstnärer i början av karriären.  Därtill beviljas det regelbundet inom vissa konstarter högst tioåriga konstnärsstipendier som är avsedda för särskilt meriterade konstnärer (s.k. konstnärsprofessorsstipendier). 
 

När du ansöker projektstipendium

I ansökan om projektstipendium ska det ansökta beloppet alltid anges.  

Ansök ett realistiskt belopp. Kontrollera i utlysningen om det finns ett minsta belopp för stipendierna som beviljas. Om du ansöker ett stipendium som är mindre än det fastställda minimibeloppet, kan stipendiet inte beviljas. Å andra sidan minskar projektets trovärdighet om det ansökta beloppet är överdimensionerat stort.  

Ju större projekt du ansöker stipendium för, desto viktigare roll spelar övrig finansiering. Om det handlar om ett stort projekt, lönar det sig att ansöka bidrag från många olika håll. Statsbidraget får inte täcka projektets alla utgifter, om det inte finns något särskilt skäl för det. 

Budget

Gör upp en budget för projektet med en kostnadskalkyl och finansieringsplan. 

 • Anteckna tydligt alla beräknade inkomster (finansieringsplan) och utgifter (kostnadskalkyl); inkomsterna och utgifterna bör vara i balans. 
 • Specificera utgifterna enligt ändamål, det räcker inte med bara ett helhetsbelopp. 
 • Anteckna projektets eventuella egna finansiering och andra stipendier som ansökts och redan beviljats för projektet samt andra bekräftade inkomster. 
 • Ange projektets hela budget, även om du bara ansöker om delfinansiering. Det ger beslutsfattarna en helhetsbild av projektet.  
 • För beräkning av kostnaderna för ditt arbete kan du använda beloppet 2 000 e/månad, som motsvarar konstnärsstipendiets månadsbelopp.

Ansökan som arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmars namn och födelsetid.
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.
 • Konstnärs-, arbets-, visnings- och biblioteksstipendier för författare och översättare beviljas inte till arbetsgrupper.
 • Arbetsgruppens medlemmar kan ansöka om finansiering i en annan arbetsgrupps projekt eller göra en egen projektstipendieansökan.

Offentlighet

En ansökan som skickas till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se ansökan. Taike lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter. Uppgifter som rör någons personliga integritet, såsom kontaktuppgifter, hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid konfidentiella. Arbetsplaner är sekretessbelagda i den mån de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, såsom konstnärliga idéer.

Taike lämnar uppgifter om alla statsunderstödsbeslut för publicering på tutkiavustuksia.fi (statsunderstödslagen 688/2001, statsrådets förordning 1394/2022).