Nyhet

Jämlikhetsarbete vid Taike

Centret för konstfrämjande har förbundit sig till att utveckla ett jämlikt verksamhetsområde inom konst och kultur samt att eliminera djupt rotade former av strukturell rasism. I fortsättningen motarbetar vi rasism och diskriminering genom strategisk utveckling av vårt visionsarbete, inom vår kärnverksamhet samt internt på vår arbetsplats. Målen för vår verksamhet understryker ett brett samhällsperspektiv. Vi arbetar för att förbättra konstens och alla konstutövares position i samhället.

Vi ser ett behov att höra aktörer inom branschen på ett öppnare sätt för att främja jämlikhet och konstens mångformighet. För att säkerställa en öppnare dialog utvecklar vi vår egen sakkunskap genom att nätverka och föra en kontinuerlig diskussion med aktörer inom branschen.

Främjande av jämlikhet är en central del av vårt pågående visionsarbete. Vi identifierar konstfältets ojämlikhetsskapande strukturer och förbinder oss att i vår verksamhet nedmontera dem samt aktivt främja jämlikhet och mångformighet som en princip integrerad i all verksamhet.

Jämlikhet i Taikes kärnverksamhet

Alla Taikes individuella stipendier och bidrag till sammanslutningar är avsedda för alla professionella konstnärer och samfund inom konstområdet oavsett bakgrund.

Därtill fördelar vi stipendier till individuella konstnärer för främjande av kulturell mångfald. Syftet med stipendierna är att förstärka möjligheterna till konstnärlig verksamhet för konstnärer som har migrantbakgrund eller hör till andra kulturella minoriteter. Stipendierna stöttar också olika konstprojekt som främjar kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasism.

Vi stöder även arbete mot rasism och diskriminering genom att fördela bidrag till sammanslutningar för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. Bidragen används bland annat till migrantgruppers och kulturminoriteters egen kulturverksamhet, verksamhet som främjar antirasism samt främjande av kontakter mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen. Vi fördelar också bidrag till specialgrupper, exempelvis för handikappföreningars kulturverksamhet.

Personval till konstkommissionerna som beslutar om individuella stipendier baserar sig på hundratals förslag som branschaktörer lämnat in. Taike och Konstrådet har säkerställt att det i konstkommissionerna som beslutar om stipendierna finns sakkunskap om kulturell och språklig mångfald. År 2018 hade sex procent av dem som ansökte och fem procent av dem som fick stipendier av Taike 2018 ett främmande språk som modersmål.

När konstsammanslutningar ansöker verksamhetsbidrag av oss, bedömer vi verksamhetens kvalitet genom att fråga hur jämställdhet, likabehandling och välmående i arbetet verkställs. Vi förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till kraven i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

I år har vi fördelat bidrag och stipendier för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet uppgående till totalt 795 000 euro till 53 sammanslutningar samt 33 konstnärer och arbetsgrupper.

Länkar:

.

Taike som en jämlik arbetsplats

Jämlikhet och likabehandling ingår även i målen och strukturerna inom Taikes egen organisation. Vår nuvarande lagstadgade jämställdhets- och likabehandlingsplan gäller till slutet av 2020. Planen uppdateras varje år. I vår plan sägs bland annat följande: Taike betraktar mångfald som en rikedom och faktor som förstärker arbetsgemenskapen. Jämställdhet och likabehandling i arbetsgemenskapen är alla dess medlemmars rätt och skyldighet. Centret för konstfrämjande accepterar ingen form av osakligt bemötande, diskriminering eller trakasserier.

Vi deltog 2018 i projektet Avaus som utredde vår beredskap att rekrytera utländska konstnärer. Därtill genomfördes en job shadowing-undersökning om hur vi tar hänsyn till kulturell mångfald. Vi letar efter nya metoder för att integrera jämlikhetsarbetet till ett utvecklingsgrepp i vår dagliga verksamhet.

En sådan metod är Taikes jämlikhetsklubb som består av våra anställda och är en intern, självstyrd kritisk röst inom Taike. Det är en plattform där vi dryftar strukturer kring Taikes jämlikhetsarbete, sparrar kolleger och framför utvecklingsförslag som gäller likabehandling och tillgänglighet till ledningen.

Taike tar hänsyn till mångfald och minoriteter i sin rekrytering. För närvarande finns det bland länskonstnärerna en länskonstnär inom samekultur, en inom urban samiskhet, en inom outsider-konst samt en inom kulturell mångfald, som är expert på romsk kultur.

Utvecklingsbehov

Vi identifierar utvecklingsbehov i vår egen verksamhet. Taikes verksamhet grundar sig på öppenhet och förtroende. I enlighet med våra värden strävar vi framöver efter att utveckla Taikes verksamhet så att den är tydlig, transparent och jämlik.

Vi för mer dialog med det omfattande konstfältet för att utöka mångfalden och för att allas röster ska bli hörda. Vi utvecklar tillgängligheten i vår kommunikation genom att översätta mer och delta i beredningen och ibruktagandet av statens nya statsbidragssystem. Det kommande systemet är mer tillgängligt, smidigare och möjliggör trespråkighet bättre än det nuvarande. Vi inser också att det behövs mer mångfald och specifik sakkunskap om specialgrupper exempelvis vid bedömningen av stipendie- och bidragsansökningar.

Vårt mål är att identifiera marginalgrupper inom konst- och kulturområden och deras behov samt skapa verksamhetsmodeller för att få dem delaktiga i konsfältet. Vi övar oss i att se hinder för att identifiera och erkänna konstnärers meriter för att bättre kunna beakta professionell mångfald. Vid anställning av personal skulle Taike i framtiden kunna använda exempelvis anonym rekrytering.

Vi är medvetna om att arbetet mot rasism och diskriminering kräver långsiktighet. Det återstår mycket arbete för oss att utföra. Vårt mål är att ett antirasistiskt angreppssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

Kontakt

Vi vill uppmuntra aktörer inom konstområdet till öppen dialog med oss. Kontakta oss i jämlikhetsfrågor: direktör Paula Tuovinen, tfn 040 5838549.