Apuraha ja sosiaalietuudet

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti Taiken apurahan vaikutuksesta yleiseen asumistukeen, sairauspäivärahaan ja perhe-etuuksiin.

Taiken myöntämät taiteilija-apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti päätoimiseen työskentelyyn. Apurahalla työskentely on mahdollista yhdistää joustavasti joihinkin sosiaalietuuksiin. 

Elämäntilanteesi saattaa muuttua kesken apurahakauden. Jos nostat etuutta, muista aina ilmoittaa muutoksista etuudenmaksajalle, kun siirryt kesken apurahakauden työskentelemään apurahalla tai elämäntilanteesi muuten muuttuu. Apurahakauden siirtäminen tai keskeyttäminen on jossain tapauksissa mahdollista. 

Yleinen asumistuki

Työskentelyyn tarkoitetut apurahat otetaan huomioon tulona yleisessä asumistuessa. Apurahaa, joka ei sisällä työskentelyä, ei oteta huomioon. Tulo otetaan huomioon koko myönnetyllä apuraha-ajalla riippumatta maksuerien ajankohdasta. 

Mikäli olet yleisen asumistuen piirissä ja saat tiedon työskentelyyn tarkoitetusta apurahasta, ilmoita muutoksesta Kelaan tekemällä tarkistushakemus. Kela arvioi edellytyksiä asumistukeen ja tuen määrää muuttuneiden tulojen jälkeen. Yleisessä asumistuessa otetaan huomioon koko ruokakunnan tulot.

Yleisessä asumistuessa otetaan huomioon työskentelyyn tarkoitetun apurahan saajan työtulona MYEL-työtulo, joka on vahvistettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. MYEL-työtuloa laskettaessa apurahan kokonaismäärästä vähennetään ensin mahdolliset kuluvähennykset. Saatu erotus kerrotaan 360:lla ja tulos jaetaan lopuksi työskentelypäivien määrällä. Alle neljän kuukauden työskentelyyn tarkoitetun apurahan saajalla, jolla ei ole MYEL-vakuutusta, tulona otetaan huomioon MYEL-työtulon vähimmäismäärä. (Laki yleisestä asumistuesta 12 § / Maatalousyrittäjän eläkelaki 3 luku 21 a §)

Sairauspäiväraha

Jos olet saanut työskentelyyn tarkoitetun apurahan, mutta et kykene sairautesi takia tekemään työtä, johon apuraha on tarkoitettu, voit olla oikeutettu sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Hakemuksessa sinun tulee kuvailla työtä, jota teet apurahalla, ja miten sairautesi estää sen tekemisen. (Sairausvakuutuslaki 8 luku) 

Kela alkaa maksaa sairauspäivärahaa yhdeksän sairauspäivän omavastuun jälkeen. MYEL-vakuutettu apurahansaaja voi saada Melan maksamaa päivärahaa omavastuuajalta viidennestä sairauspäivästä lähtien yhdeksänteen päivään asti. Mikäli sairautesi kestää pisimmillään yhdeksän päivää, hae päivärahaa suoraan Melasta. 

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan perusteena olevassa vuositulossa otetaan huomioon maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistettu MYEL-työtulo. Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen (alle neljän kuukauden apurahat), apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon. (Sairausvakuutuslaki 11 luku 4 §)

Apurahakauden siirtäminen tai keskeyttäminen sairauden tai kuntoutuksen takia 

Taiken taiteilija-apurahakauden aloitusta voi siirtää tai tietyin ehdoin kauden keskeyttää apurahansaajan sairauden tai kuntoutuksen takia. Sairaudesta tai kuntoutuksesta tarvitaan lääkärintodistus. Jotta apurahakauden voi keskeyttää, apurahan alkamisesta tulee olla kulunut vähintään neljä kuukautta, työskentely tulee keskeytyä vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahakautta tulee olla jäljellä keskeytyksen jälkeen vähintään neljä kuukautta. Apurahakauden keskeyttämisestä päättää Taike. Ilmoita apurahakautesi muutoksista myös Melaan, jotta vakuutuksesi voidaan tarvittaessa keskeyttää (Maatalousyrittäjän eläkelaki 3 luku 10 §).

 

Perhe-etuudet

Vanhempainpäivärahaa voit hakea niille päiville, jolloin et työskentele. Itsenäinen taiteellinen työ lasketaan työskentelyksi. Taiken apurahan nostaminen vanhempainvapaan aikana ei estä päivärahan maksamista, mikäli nostamiseen ei liity työskentelyä.    

 Jos teet töitä vanhempainvapaalla, peru hakemasi vanhempainraha työpäiviltä ilmoittamalla Kelaan. Työpäivät, joilta vanhempainpäivärahaa ei makseta, eivät kuluta käytettävissä olevien vanhempainrahapäivien määrää. (Sairausvakuutuslaki 9 luku 10 §) 

Apuraha huomioidaan vanhempainpäivärahaa laskettaessa vuositulossa ainoastaan MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella, eli jos tarkastelujaksolla on voimassa MYEL-vakuutus. Jos sinulla ei ole MYEL-vakuutusta, apurahaa ei huomioida vuosituloissa lainkaan. (Sairausvakuutuslaki 11 luku 4 §) 

Apurahansaajalla on oikeus joustavaan hoitorahaan, mikäli hänellä on voimassa apurahan perusteella otettu MYEL-vakuutus. Työajan tulee olla enintään 30 tuntia viikossa. Apurahansaajan oma ilmoitus työtunneista riittää hakemuksella. Apurahansaajalla ei ole oikeutta osittaiseen hoitorahaan. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 13 §)

Lastenhoidon tuessa kaikki apurahat (poissulkien opintoihin liittyvät) huomioidaan lastenhoidon hoitolisätulona (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 11 §).

Apurahakauden siirtäminen tai keskeyttäminen perhesyistä

Taiken myöntämät taiteilija-apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti päätoimiseen työskentelyyn. Taiken taiteilija-apurahakauden aloitusajankohtaa voi siirtää lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai osittaisen vanhempainvapaan perusteella. Tällöin tarvitaan Kelan päätös.  

Taiken taiteilija-apurahakauden voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa vastaavalla ajalla myöhemmin, jos työskentely keskeytyy lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon takia edellyttäen, että apurahan alkamisesta on kulunut vähintään neljä kuukautta, työskentely keskeytyy vähintään neljäksi kuukaudeksi ja apurahakautta on keskeytyksen jälkeen jäljellä vähintään neljä kuukautta.  

Apurahakauden keskeyttämisestä päättää Taike. Ilmoita apurahakautesi muutoksista myös Melaan, jotta tarvittaessa vakuutuksesi voidaan keskeyttää (Maatalousyrittäjän eläkelaki 3 luku 10 §).

Ohje on laadittu 1.11.2023. Taiteen edistämiskeskus ei vastaa muiden toimijoiden muuttuneista käytännöistä, jotka poikkeavat ohjeista.