Avustuksen käyttö

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin. Menojen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia.  
Taideyhteisön jäsenet keskustelevat pöydän ympärillä.

Hyväksyttävät kustannukset  

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin kuluihin. Kulujen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. 

Avustus on aina osa hankkeen tai toiminnan kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen tai toiminnan kaikkia kuluja. 

Toiminta-avustusten hakuilmoituksessa on määritelty prosentuaalinen osuus, jonka Taiken myöntämä tuki voi enintään kattaa hyväksyttävistä kuluista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää (100 %). Hyväksyttäviä kuluja ovat ne, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseisen tilikauden kuluiksi. 

Erityisavustuksessa ei ole määritelty muun rahoituksen prosentuaalista osuutta, ellei hakuilmoituksessa tai päätöskirjeessä ole toisin mainittu. Erityisavustuksen osalta otetaan huomioon yhteisön samaan tarkoitukseen saamat muut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot. Jos hanke tuottaa voittoa, voit joutua palauttamaan avustuksen tai osan siitä.

Avustusta ei saa käyttää  

  • poistoihin, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin  
  • sellaisiin varauksiin tai muihin laskennallisiin eriin, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin  
  • lainan korkoihin tai lyhennyksiin  
  • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksuihin  
  • irtisanomiskorvauksiin tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettaviin palkkauskustannuksiin  
  • tulospalkkioihin  
  • oikeudenkäyntikustannuksiin tai oikeuden langettamiin korvauksiin  
  • rangaistusluonteisiin maksuihin, kuten sakkoihin tai viivästyskorkoihin  

Avustuksesta ei voi maksaa verottomia apurahoja ilman, että asia on mainittu päätöksessä. Palkkioista ja palkoista on maksettava asiaankuuluvat maksut.  

Hankinnat ja kirjanpito

Jos yhteisön on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007 6 §), sen on kilpailutettava yli 60 000 euron hankinnat.

Yhteisön on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta luotettavasti.

Päätöskirjeessä on kerrottu tarkemmin avustuksen käytön ehdoista.
 

Tuliko suunnitelmiin muutoksia?