Apurahan käyttö

Apuraha tulee käyttää työsuunnitelman mukaisesti, mutta hankkeen ei tarvitse kokonaan valmistua apurahan käyttöaikana. Apurahan käytöstä tulee tehdä selvitys.
Säveltäjä soittaa melodiaa viululla näppäillen.

Lue päätöskirje huolella

Apuraha tulee käyttää päätöskirjeessä mainittuna käyttöaikana. Apurahaa saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin. Menojen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. Taike ei myönnä uutta apurahaa, jos aikaisempi samaan tarkoitukseen myönnetty apuraha on käyttämättä. 

Apuraha tulee käyttää työsuunnitelman mukaisesti, mutta hankkeen ei kuitenkaan tarvitse kokonaan valmistua apurahan käyttöaikana.  

Henkilökohtaista tai työryhmän apurahaa ei saa siirtää yrityksen tai yhteisön tilille. Jos olet toiminut näin, voit joutua palauttamaan myönnetyn apurahan. Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä.  

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan käytöstä täytyy tehdä selvitys apurahakauden päättyessä. Katso ohjeet selvityksen tekemiseen.

Taiken apurahat ovat verottomia    

Kaikki Taiken myöntämät apurahat ovat verovapaita. Tämä koskee kaikkien Taiken taidetoimikuntien ja lautakuntien jakamia apurahoja. Ne ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Taiken apurahat ovat verovapaita silloinkin, kun kaikkien Taiken myöntämien apurahojen yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan koko vuoden summan.

Taiken apurahat vaikuttavat kuitenkin yksityisten tahojen, kuten säätiöiden, yhdistysten ja yritysten myöntämien apurahojen verotukseen.  Apurahojen verotuskäytännöt on aina hyvä tarkistaa verottajalta.  

Jos apurahansaajalla on vuoden aikana vähän tai ei ollenkaan ennakonpidätyksen alaista tuloa, apuraha voi vaikuttaa ennakko- tai jäännösveron määrään. Lisätietoa MELA:n sivuilla.

Apuraha on verotonta kaikille hakemuksessa nimetyille työryhmän jäsenille.  

Apurahalla kustannettuja hankintoja ei voi vähentää verotuksessa, tämä koskee myös työryhmiä. Taike ilmoittaa apurahapäätöksistä Verohallintoon. Lisätietoja saa Verohallinnosta.    

Vakuutuksen hakeminen (taiteilija- ja työskentelyapuraha)  

Jos sinulle on myönnetty apuraha vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen työskentelyyn, sinun tulee maksaa apurahasta maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL 1280/2006) mukainen eläkevakuutusosuus,  joka on noin 13-25 % apurahan kokonaissummasta.

Eläke- ja tapaturmavakuutusta haetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn aloittamisesta. Vakuutusmaksun määrä perustuu hakijan ikään ja MYEL-työtuloon, joka ilmoitetaan vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista. Taike ilmoittaa myönnetyistä apurahoista Melaan sekä Verohallinnolle.  

Taiken taiteilija- ja työskentelyapurahat on tarkoitettu taiteelliseen työskentelyyn, eikä vakuutusmaksusta voi vähentää kuluja, jotka aiheutuvat taiteellisesta työskentelystä.  

Palkkioista maksettavat sivukulut 

Jos palkkaat hankkeeseen ulkopuolista työvoimaa (muita kuin hakemuksessa ilmoitetun työryhmän jäseniä), sinun on maksettava palkkioista ennakonpidätys ja sosiaaliturva.  

Työryhmän ulkopuolisille maksettu palkka tai työkorvaus tulee myös ilmoittaa tulorekisteriin. Lisätietoja saat Verohallinnosta.  

Taike ilmoittaa myönnetyistä apurahoista Verohallintoon.  

Apurahan ulosottokelpoisuus 

Työskentelyyn myönnettävä apuraha on ulosottokelpoinen. Jos haluat kysyä apurahan ulosmittauksesta, ota yhteyttä ulosottolaitokseen tai asiaa hoitavaan ulosottomieheen. Taike ei päätä apurahan ulosmittauksesta.  

Logon käyttö

Taike edellyttää, että apurahan saaja mainitsee esim. painotuotteissa tai videoissa, että Taike on tukenut työskentelyä tai hanketta. Somessa suositellaan #taiketukee-aihetunnisteen käyttöä.

Taiken logon voit ladata Logot-sivulta.

Taike edellyttää, että apurahan saaja mainitsee esim. painotuotteissa tai videoissa, että Taike on tukenut työskentelyä tai hanketta. Somessa suositellaan #taiketukee-aihetunnisteen käyttöä. 

Tuliko suunnitelmiin muutoksia?