Apurahojen päätöksenteko

Taiken apurahapäätökset perustuvat asiantuntijoiden tekemään vertaisarviointiin. Asiantuntijaelinten jäsenten vaihtuvuus, monimuotoisuus ja alueellinen kattavuus takaavat päätöksenteon moniarvoisuuden.

Taikessa apurahojen jakamisesta päättävät

Hakemusten arviointi

Asiantuntijaelimet arvioivat jokaisen hakemuksen. Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Asiantuntijaelimet koostuvat riippumattomista jäsenistä. Jäsenten vaihtuvuus ja alueellinen kattavuus takaavat päätöksenteon moniarvoisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Hakemusten vertailussa käytetään arviointiperusteita tarkentavine apukysymyksineen. Päätöksenteossa otetaan huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Arviointi- ja myöntöperusteet löytyvät kunkin apurahan hakuilmoituksesta. 

Esittelymenettely

Taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle.

Päätösten aikataulu

Syksyn hakujen päätökset voidaan tehdä aikaisintaan tammikuussa valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen.  

Kaikki Taiken apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät. Päätöksiä ei perustella hakijakohtaisesti. 

Jokainen hakija saa apurahapäätöksen kirjallisena Taiken verkkoasiointiin. Hakija saa myös viestin sähköpostiinsa, kun päätös on luettavissa verkkoasioinnista. Sähköposteissa saattaa olla ajoittain viivettä, joten voit tarkistaa suoraan verkkoasioinnista onko päätös saapunut.

Paperihakemuksen jättäneet saavat päätöksen postitse. 

Oikaisuvaatimus

Apurahan tai avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen voi vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimusohje toimitetaan hakijalle päätöskirjeen mukana Taiken verkkoasioinnissa.

Oikaisukäsittelyssä arvioidaan päätöksen lainmukaisuus, mutta hakemusta ei enää varsinaisesti arvioida uudestaan. Oikaisua tulee hakea 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ja siitä ohjeistetaan tarkemmin päätöskirjeessä. Oikaisupäätöksen tekee sama toimikunta tai päätöksentekijä, joka on tehnyt myös alkuperäisen päätöksen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyaika on keskimäärin 2–3 kuukautta. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti maksullista.

Oikaisuvaatimus tehdään ja lähetetään verkkoasioinnissa kyseisen päätöksen yhteydessä olevan oikaisuvaatimus-linkin kautta. Oikaisuvaatimus ja sen liitteet lähetetään erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 MB.

Oikaisuvaatimusohje (PDF, 137 KB)

Apurahojen päätöksenteossa on neljä vaihetta: hakuaika, päätöksenteko, oikaisu ja apurahan käyttö ja selvitys.

Apurahaprosessi alkaa, kun Taike julkaisee hakuilmoituksen verkkosivuillaan. Hakuaika on yleensä neljä viikkoa, jonka aikana hakija jättää hakemuksen. Sen jälkeen toimikunta perehtyy hakemuksiin. Taiken erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja laatii päätösesityksen toimikunnalle. Toimikunta päättää apurahoista, minkä jälkeen Taike maksaa apurahan. Päätöksentekovaihe kestää noin 14 viikkoa. Hakija voi päätöksen saatuaan tehdä oikaisuvaatimuksen 30 päivän ajan. Kun hakija on saanut ja käyttänyt apurahan, hänen tulee tehdä selvitys sen käytöstä määräpäivään mennessä. Taike tarkastaa selvityksen.