Publication

Taidetoimikunnat ja lautakunnat 2019 – 2020

Raportti vertaisarvioijille kohdistetusta kyselystä.
Kansilehti, jossa julkaisun nimi.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2020

Dataliite (xlsx, 96 kt)

Taike on toteuttanut taidetoimikuntien toimintakauden päättyessä jäsenille niin sanotun päättökyselyn. Täl-lainen kysely toteutettiin nyt neljännen kerran edellisten taidetoimikuntien päättäessä kautensa vuoden 2020 lopussa.

Kyselyiden tavoitteena on ollut toimia Taiken itsearvioinnin välineenä tuottamalla aineistoa sen arvioimiseen, miten virasto on onnistunut yhdessä keskeisessä toiminnossaan, taidetoimikuntajärjestelmän ylläpitämi-sessä ja toimeenpanossa. Kyselytietoja sisältävien aikasarjojen avulla voidaan tarkastella myös sitä, mihin suuntaan Taiken toiminta on vertaisarvioijien mielestä kehittynyt.

Käsillä oleva kysely osoitettiin kaikkiaan 198 vertaisarvioijalle, joista 78 henkilöä (39 %) vastasi kyselyyn. Vas-tausprosenttia ei voi pitää millään mittarilla hyvänä, mutta analyysia tukee kuitenkin se, että jokaisesta tai-detoimikunnasta oli vähintään yksi vastaaja eli tässä mielessä kattavuus toteutui. Niin ikään kyselyn luotet-tavuutta tukee se, että tulokset ovat yhdenmukaisia aikaisempien kyselyjen kanssa.