Bidragets användning

Bidraget får endast användas för det beviljade ändamålet och för de utgifter som anges i ansökan. Utgifterna ska vara nödvändiga och inom rimliga belopp. 
Taideyhteisön jäsenet keskustelevat pöydän ympärillä.

Godkända kostnader   

Bidraget får endast användas för det beviljade ändamålet och för de kostnader som anges i ansökan. Kostnaderna ska vara nödvändiga och inom rimliga belopp. 

Bidraget utgör alltid en del av projektets eller verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka projektets eller verksamhetens alla kostnader. 

I utlysningen av verksamhetsbidrag anges procentuell andel av godkända kostnader som kan täckas av bidraget från Taike. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för godkända kostnader. Godkända kostnader är sådana som enligt bokföringslagen och -förordningen samt god bokföringssed ska bokföras som kostnader för den aktuella räkenskapsperioden. 

För specialbidrag finns ingen fastställd procentuell andel för annan finansiering om inte annat anges i utlysningen eller beslutsbrevet. När det gäller specialbidrag tar man hänsyn till andra bidrag som sammanslutningen har fått för samma ändamål och till projektets intäkter. Om projektet ger vinst kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av bidraget.
 

Bidraget får inte användas till  

  • avskrivningar, kostnader för medelanskaffning eller affärs- och placeringsverksamhet  
  • avsättningar eller andra kalkylmässiga poster som inte utgår från redan realiserade utgifter  
  • räntor eller amorteringar på lån  
  • premier för icke-lagstadgade tilläggspensioner  
  • avgångsvederlag eller lönekostnader som betalas under uppsägningstid utan arbetsplikt  
  • resultatbonusar  
  • rättegångskostnader eller ersättningar utdömda av domstol  
  • avgifter av straffkaraktär, såsom böter eller dröjsmålsräntor.  

Bidraget får inte användas för att betala ut skattefria stipendier om inte detta anges i beslutet. Relevanta avgifter ska betalas för arvoden och löner. 

Upphandling och bokföring

Om sammanslutningen är skyldig att följa gällande upphandlingslagstiftning (6 § i lagen om offentlig upphandling 348/2007) måste den lägga ut alla upphandlingar som överstiger 60 000 euro på anbud.

Sammanslutningen är skyldig att sköta sin bokföring i enlighet med bokföringslagen så att användningen av bidraget kan följas upp på ett tillförlitligt sätt i bokföringen.

Beslutsbrevet innehåller mer information om villkoren för att använda bidraget.
 

Ändrade planer?