Uutinen

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Taiken koronatukien jakamisessa ei huomautettavaa

Suomen Musiikintekijät, Suomen muusikoiden liitto ja Näyttelijäliitto kantelivat keväällä 2022 Taiken koronatukien jakamisesta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tuoreessa vastauksessaan, että saatujen selvitysten perusteella kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Kantelu koski niin sanottua kuudetta hakukierrosta, jonka apurahat ja avustukset olivat haettavana 30.11.202121.12.2021. Kantelijat katsoivat, että Taiteen edistämiskeskus käytti yhteensä 18 miljoonaa euroa covid-19-pandemian vaikutusten vähentämiseen osoitettuja määrärahoja eduskunnan lisätalousarvion vastaisesti. Kantelijat kiinnittävät huomiota erityisesti siihen, ettei hakulomakkeella kysytty hakijalle pandemiasta koituneita menetyksiä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto päätti pyytää asiasta lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan pyysi asiasta lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa lausunnossaan, että kantelussa tarkoitettujen avustusten myöntöperusteet ovat vastanneet valtion talousarvion momentille "29.80.01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot" määriteltyä määrärahan käyttötarkoitusta. Taiteen edistämiskeskus on kantelun kohteena olevaa päätösesitystä valmistellessaan vertaillut hakemuksia keskenään ottaen huomioon haun tavoitteen ja arviointikriteerit. Valmistelussa on kuultu asiantuntijoita, ja viraston johtaja on tehnyt päätöksensä säädösten edellyttämällä tavalla. Ministeriö katsoo, ettei päätöksentekoprosessissa ole ilmennyt mitään sellaista, mikä antaisi aihetta huomautukseen. Taiteen edistämiskeskus on tehnyt kantelussa tarkoitetut avustuspäätökset sille kuuluvan toimivallan puitteissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoo saatujen selvitysten perusteella, ettei kantelu anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.