Nyhet

Ministeriet låter utvärdera verksamheten vid Centret för konstfrämjande och dess förtroendeorgan

Undervisnings- och kulturministeriet låter utvärdera verksamheten vid Centret för konstfrämjande och förtroendeorganen i anslutning till centret, dvs. konstrådet och konstkommissionerna. Avsikten är att utvärderingen ska vara klar i december 2020.

Syftet med utvärderingen är att skapa en helhetsbild av hur ändamålsenlig organisationsstrukturen för Centret för konstfrämjande och förtroendeorganen i anslutning till centret är, samt  kvaliteten på den lagstadgade verksamheten och dess genomslag med avseende på centrets lagstadgade uppgifter. Utgångspunkten för utvärderingen är utvecklingen på området med betoning på ett brett samhälleligt perspektiv.  

I bedömningen beaktas de regionala och nationella aspekterna samt ett internationellt perspektiv. Dessutom ska utvärderingen bl.a. beakta förändringar i verksamhetsmiljön samt statsrådets riktlinjer.  

Utvärderingen gäller inte stipendienämnden för författare och översättare eller stipendienämnden för bildkonst. Den handlar inte heller om statsunderstödsverksamhetens genomslag eller finansieringssystemen för konstfrämjande.   

Utvärderingen genomförs av Frisky & Anjoy Oy.

Mer information:
-  kulturrådet Katri Santtila, UKM, tfn 0295 330 285, fornamn.efternamn(a)minedu.fi
- VD Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, tfn 040 5777 516, petri.uusikylä (at) frisky.fi